Projekta “SocQuality” ietvaros notikusi divu dienu pieredzes apmaiņa Jaunjelgavā un Viesītē

2019. gada 2. un 3. oktobrī  projekta “SocQuality” (LLI – 317) ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces, Dobeles novadu pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu, jaunatnes darba un iekļaušanas pasākumu sniegšanā Viesītes un Jaunjelgavas novados.

Pieredzes apmaiņas pasākums notika divas dienas. Pirmajā dienā, 2.oktobrī, projekta partneri devās uz Jaunjelgavas novadu, kur sociālā dienesta darbinieki un jaunatnes darba speciālisti iepazīstināja ar savu pieredzi un darbību.

Pasākuma dalībnieki apmeklēja Jaunjelgavas Jaunatnes iniciatīvu centru, kā arī sociālā dienesta telpas. Atbildīgie darbinieki  pastāstīja par ikdienas darbu iestādēs, kā arī viņu pieredzi darbā ar jauniešiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Pieredzes apmaiņas dalībnieki tika iepazīstināti ar pārbūvētā Jaunjelgavas Sociālā aprūpes un krīzes centra “Vīgante” 2. stāvu, iegādāto inventāru, kā arī pastāstīts par organizētajām nometnēm un veiktajām sociālo darbinieku apmācībām.

3.oktobrī, otrajā pieredzes apmaiņas dienā, pasākuma dalībnieki devās uz Viesīti, lai iepazītos ar Viesītes novada sociālo un jaunatnes darbu.  Viesītes Kultūras pilī Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības priekšsēdētāja Alla Beļinska dalījās ar savu pieredzes stāstu darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī par savstarpēju sadarbību ar citām organizācijām un pašvaldību. Dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības atbalsta centra “Viesītei” telpām un piedāvātajiem pakalpojumiem. Savukārt, savā pieredzē par jaunatnes darbu Viesītē dalījās Jaunatnes lietu speciāliste Dita Mažeika, pastāstot un parādot Viesītes Jaunatnes iniciatīva centra telpas un pieejamo inventāru.

Pirms dienas noslēguma daļas, tika organizēta aktivitāte, demonstrējot Eiropas Savienības Interreg Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projekta Nr. LLI-295 “Ilgtspējīgas, sociālas un aktīvas Viesītes un Rokišķu kopienas”, /V-R communities/ ietvaros iegādātā veselības komplekta vienu no aprīkojumiem –  parašūta spēli.

Dienas noslēgumā pieredzes apmaiņas dalībnieki apmeklēja Viesītes Dienas centru, kas  ir izveidots šī projekta ietvaros. Dienas centrā ir pabeigti būvniecības darbi un objekts ir nodots ekspluatācijā. Šobrīd norit darbi pie Dienas centra iekārtošanas, lai tuvāko mēnešu laikā varētu uzsākt darbu. Tāpat arī Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centra vadītāja Ilga Laizāne iepazīstināja dalībniekus ar Veselības un sociālās aprūpes centra jaunajām telpām, kas izbūvētas bijušās arodvidusskolas ēkā.

Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši no 01.03.2018. – 29.02.2020. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets EUR 791 256.19, tai skaitā ERAF finansējums EUR 672 567.73. Viesītes pašvaldības budžets projektā ir EUR 109 732.96, tai skaitā ERAF finansējums EUR 93273.01.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu

Projektu administratore

Liene Maisaka

Foto: D. Mažeika

print