Aizvadīts seminārs ieinteresētajām pusēm projekta Open Landscape ietvaros

2019. gada 10. oktobrī Viesītes novada pašvaldībā notika ieinteresēto personu seminārs projekta “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”Nr. LLI-306 ietvaros.

Semināru vadīja Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra pārstāvji Uldis Valainis, Dana Krasnopoļska un Inita Svilāne. Klātesošie tika informēti par purvu biotopiem, to atjaunošanas un apsaimniekošanas pieredzi Latvijā un Eiropā, par dabas liegumu “Supes purvs” – tajā sastopamās dabas vērtības. Apdraudošie faktori un plānotie apsaimniekošanas pasākumi.  Semināra otrajā daļā dalībnieki devās dabā apskatīties Supes purvu un vietu, kur tiks veikti apsaimniekošanas pasākumi projekta ietvaros.

Kopā ar partneriem no Latvijas un Lietuvas īstenojam kopīgu projektu “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”, saīsinātais nosaukums – Atvērtā ainava, Nr. LLI-306. Trīs partneri no Latvijas un trīs no Lietuvas pārstāv dažādus partnerības līmeņus, ietverot vietējās un valsts līmeņa pārvaldības iestādes, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas. Vadošais partneris ir Sartu un Gražutes reģionālā parka administrācija, partneri Biržu reģionālā parka direkcija, Dabas mantojuma fonds Viļņā, Preiļu novada pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Rēzeknes birojs, Viesītes novada pašvaldība. Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,71 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 318 212,52 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Zvirbule

print