Viesītē notika projekta Open Landscape vadības darba grupas sanāksme

2019. gada 8. oktobrī Viesītē kultūras pilī notika projekta “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”Nr. LLI-306 vadības grupas sanāksme. Tās darba plānā bija izrunāt projektā paveikto un saplānot aktivitātes, kuras jāievieš līdz projekta noslēgumam – 2020. gada 2. aprīlim.

Viesītes novada pašvaldība projekta laikā ir iegādājusies dronu, foto kameru, noorganizēti divi izglītojoši semināri par mitrājiem, izveidots “Zaļais kabinets” pašvaldības ēkā. Projekta noslēdzošajā periodā tiks izveidota interaktīva tematiskā karte un brošūras par mitrājiem novada teritorijā. Tā pat tuvākajā laikā tiks veikts iepirkums apauguma noņemšanai Aizdumbles un Supes purvā.

Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,71 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 318 212,52 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Zvirbule

  

print