Satiksmes organizācijas shēma pašvaldības ceļu remontdarbu laikā

Viesītes novada pašvaldība ir uzsākusi projektu pašvaldības ceļu posmu E17 “Dzeņi-Elkšņi” un S6 “Bajāri-Grabažāni” pārbūvi Viesītes novadā.  Ceļas pārbūves darbus veic SIA “PMCI”. Projektā paredzētie būvdarbi veicami, neslēdzot satiksmes kustību būvdarbu zonā, brīdinot satiksmes dalībniekus par būvdarbiem norādītajā ceļa posmā un samazināt transportlīdzekļu kustības ātrumu. Būvdarbu laikā tiek nodrošināta privāto zemju īpašnieku piekļuve saviem īpašumiem.

Līgums paredz, ka objekti ekspluatācijā jānodod 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Ceļa posmam E17 “Dzeņi – Elkšņi” būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA “Myzone” izstrādāto un Krustpils novada būvvaldē akceptēto būvprojektu, ceļu posma garums 1.376 km un ceļa posmam S6 “Bajāri – Grabažāni” – saskaņā ar SIA “SKA projekts” izstrādāto un Krustpils novada būvvaldē akceptēto būvprojektu, ceļu posma garums 0.895 km.

Ceļa posmam E17 “Dzeņi – Elkšņi” Nr. 19-05-A00702-000035  projekta kopējais budžets EUR 135360.67. Projekta attiecināmie izdevumi EUR 114304.72. Publiskais finansējums EUR 102874.25, pašvaldības līdzfinansējums EUR 11430.47.

Ceļa posmam S6 “Bajāri – Grabažāni” Nr. 19-05-A00702-000031 projekta kopējais budžets EUR 122602.95. Projekta attiecināmie izdevumi EUR 122602.95 . Publiskais finansējums EUR 110342.65, pašvaldības līdzfinansējums EUR 12260.30.

Projekts tiek  īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Projekta administratore

Liene Maisaka

print