Notiek projekta OPEN LANDSCAPE ieviešanas aktivitātes

Turpinās projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) īstenošana. Projekta ietvaros, 2019. gada 20. septembrī, Elkšņos notika  mācību seminārs vietējai sabiedrībai un zemju īpašniekiem, kas dzīvo Aizdumbles purva tuvumā. Semināru vadīja Jolanta Bāra, Daugavpils novada domes Dabas resursu nodaļas vadītāja.

Ievadā semināra dalībnieki tika informēti par pašu projektu, kam sekoja prezentācija par dabas vērtībām Latvijas purvos un konkrēti Aizdumbles purvā, apsaimniekošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Pēc teorētiskās daļas, sekoja izbraukums uz Aizdumbles purvu, kur dabā tika skatītas minētās dabas vērtības, purva teritorijas īpatnības un citi ar apsaimniekošanu saistītie jautājumi.

Tā pat septembra mēnesī, no 23.-25. septembrim  notika 3 dienu mācību brauciens uz Latvijas un Lietuvas dabas parkiem un mitrājiem. Viesītes novada pašvaldību braucienā pārstāvēja Izpilddirektore Sanita Lūse, Rites pagasta pārvaldniece Lilita Bārdule, Rites tautas nama vadītāja Aina Guoģe un Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālists Jānis Dzimtais.

Kopā ar partneriem no Latvijas un Lietuvas īstenojam kopīgu projektu “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”, saīsinātais nosaukums – Atvērtā ainava, Nr. LLI-306. Trīs partneri no Latvijas un trīs no Lietuvas pārstāv dažādus partnerības līmeņus, ietverot vietējās un valsts līmeņa pārvaldības iestādes, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas. Vadošais partneris ir Sartu un Gražutes reģionālā parka administrācija, partneri Biržu reģionālā parka direkcija, Dabas mantojuma fonds Viļņā, Preiļu novada pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Rēzeknes birojs, Viesītes novada pašvaldība. Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,84 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 318 212,63 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Laura Zvirbule

print