Kārtējā novada domes sēde 2019.gada 19.septembrī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2019.gada 19.septembrī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi:

 • Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks- par novada aktualitātēm.
 • SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons – par gatavošanos jaunajai apkures sezonai.
 • Pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse- par Viesītes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku novērtēšanas rezultātiem.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novada, Viesīte, Brīvības iela 6-3, izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ausmas”, Elkšņu pagasts, Viesītes novads, izsoles pārtraukšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Jaunbeteļi” atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/25 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Ošukalni”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/26 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.2019/6 “Par grozījumu un papildinājumu Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 “Viesītes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu pamatlīdzekļu konta – Nedzīvojamās ēkas- uzskaitē.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par telpu nomu Viesītē, Smilšu iela 41.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par izmaiņām telpu nomas maksā pašvaldības īpašumam Viesītē, Bērzu iela 3.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Biedrībai “Ritten”.

Ziņo: I.Erte

 1. Par pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algu 2019./2020.mācību gadā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par mācību iestāžu vadītāju mēneša darba algas apstiprināšanu 2019./2020. mācību gadam.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības finansiālo atbalstu dalībai sporta sacensībās.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par īres līgumu pagarināšanu.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Inas”, Elkšņu pagasts.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Saulgrieži”, Elkšņu pagasts.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Līvas”, Elkšņu pagasts.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma Sporta iela 15, Viesīte, sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma “Silmalieši”, Viesītes pagasts sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 38, Viesīte, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par dzīvokļa atsavināšanas pirmpirkuma kārtībā procesa uzsākšanu

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu un pagarināšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adreses maiņu.

Ziņo: J.Līcis

PAPILDUS JAUTĀJUMI:

 1. Par algu likmju noteikšanu pedagoģiskajiem darbiniekiem (sociālais pedagogs, interešu izglītības skolotājs, direktora vietnieks izglītības jautājumos Rites pamatskolā).

Ziņo L.Medvecka

 1. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Ziņo: L.Medvecka

print