Apstiprināts projekts “Pašvaldības ceļa E17 “Dzeņi – Elkšņi” posma pārbūve”

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Viesītes novada pašvaldības projektu “Pašvaldības ceļa E17 “Dzeņi – Elkšņi” posma pārbūve” Nr. 19-05-A00702-000035. Projekts tiks  īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pašvaldības ceļa būvprojekta izstrādi veica SIA “Myzone”.

Pašvaldības ceļš  E17 “Dzeņi – Elkšņi” atrodas Viesītes novada Elkšņu pagastā, tas kalpo kā pievadceļš vietējiem iedzīvotājiem. Pārbūvējamā ceļa posma garums sastāda 1.376 km, ar tā pārbūvi tiks nodrošināta kvalitatīva, droša un pieejama vide uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai.

Projekta kopējais budžets EUR 135360.67. Projekta attiecināmie izdevumi EUR 114304.72. Publiskais finansējums EUR 102874.25, pašvaldības līdzfinansējums EUR 11430.47. Projekta neattiecināmie izdevumi EUR 21055.95.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta administratore

Liene Maisaka

print