Kārtējā novada domes sēde 2019. gada 20.jūnijā plkst. 15.00

Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi  2019.gada 20.jūnijā plkst.15.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA:

Informatīvie jautājumi- novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

 1. Par finansējuma piešķiršanu projekta “Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, 2.kārta” izstrādei.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansiālo atbalstu dzejoļu krājuma izdošanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nolietoto pamatlīdzekļu norakstīšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma Viesītē, Smilšu iela 15A atsavināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Mazspiļvi” atsavināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma Viesītes pagasta , “Mazklintis” atsavināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta, “Jaunzvirgzdāres”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/7 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta, “Tīrumiņi”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/8 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Mazkārkļi”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/9 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta, “Zīlītes”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/10 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Ausmas”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/11 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Mazceļinieki”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/12 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības grāmatvedības metodikas 2019.-2023.gadam “Kārtība budžeta iestādēm normatīvo aktu grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā piemērošanai” apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks, A.Maļinovska

 1. Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada publisko gada pārskatu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Viesītes novada pašvaldības budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par īres līgumu pagarināšanu.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par Viesītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2019/3 “Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un saistošo noteikumu Nr.2019/4 “Par Viesītes novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.3 “Par teritorijas plānojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.

Ziņo: G.Dimitrijeva

 1. Par nekustamā īpašuma Viesītes pagasts “Purva mala” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz atdalītajām zemes vienībām.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par piedāvājumu dzīvokļa īpašuma atsavināšanai pirmpirkuma kārtībā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ainavas”, Elkšņu pagastā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par starpgabala statusa piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam, īpašumam, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz to zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte

print