Jaunumi INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 atbalstītajos projektos

Viesītes novada pašvaldība īsteno četrus starptautiskus šīs programmas līdzfinansētus projektus.

 2019.gada 30.aprīlī beidzas projekts „Travel Smart – visit Lithuania and Latvia” Nr. LLI – 199, kura īstenošanas rezultātā būs uzlaboti pakalpojumi tūristiem jaunajā 2019.gada sezonā. Projekta nosaukumsCeļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju” atspoguļo projekta būtību, jo tas ir vērsts uz moderno tehnoloģiju pielietošanu, vidi, tās saudzēšanu, bet tajā pašā laikā tiek izmantoti vietējie resursi, tiek veicināts tūrisms, padarot Viesīti un pārējo partneru teritorijās esošos objektus pievilcīgākus un pieejamākus. Projekta rezultātā ir izstrādāta interaktīva karte, kurā tūristi var atrast objektu aprakstus, maršrutus un izvēlēties savām interesēm atbilstošākos objektus. Viesītes tūrisma punktā ir uzstādīts dators ar skārienjūtīgu ekrānu, līdz ar to informācijas pieejamība ir dažādota. Tajā tūristiem pieejama virtuālā tūre pa 10 objektiem un fotogrāfijas. Projekta ietvaros ir sagatavots tūrisma buklets četrās valodās – latviešu, lietuviešu, krievu un angļu. 2018.gadā tika iegādāts specializēts transportlīdzeklis tūristu pārvadāšanai, šogad iegādāta radiogida aparatūra, kas ļaus nodrošināt gida stāstījumu lielajām grupām. Projekta ietvaros ir sakārtots tūrisma objekts “Mīlestības taka”. 25.aprīlī Viesītē notika projekta noslēguma sanāksme. Projekta mērķis – radīt harmonisku Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai iespējami efektīvi izmantotu reģiona potenciālu ir sasniegts. Kopā ar partneriem no Lietuvas – Anīkšču, Biržu, Krekanavas reģionālo parku administrācijām un Salas, Jēkabpils un Ilūkstes novadu pašvaldībām Latvijā, ir īstenotas kopīgas aktivitātes, piemēram, speciālistu apmācības, pieredzes apmaiņas brauciens uz Augustovu Polijā. Kopā nodrukāti 1000 eksemplāri. 25. aprīlī Viesītē notika projekta pēdējā starptautiskā vadības grupas sanāksme. Projekts noslēgsies 2019. 30.aprīlī.

Viesītes novada pašvaldības budžets projekta ietvaros ir EUR 107 0058.14, tai skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 90 999.30, kas sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 16 058.84.  Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību 2018.gadā uzsākām projekta “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295/V-R communities/ īstenošanu. Projekta mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos; abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.  Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”

Saskaņā ar aktivitāšu plānu, 2019.gadā darbs turpinās. Pateicoties ietaupītajiem projekta budžeta līdzekļiem, Viesītes novadā tiks attīstīta vēl viena aktīvās atpūtas vieta; tā ir viesītiešu iecienīta vieta pie Viesītes ezera “Pie akmens”. Aktīvās atpūtas vietā plānotas šādas konstrukcijas: L veida laipa- mols, vienvietīgas šūpoles, bērnu rotaļu elements ar slidkalniņu, ugunskura vieta, divas ģērbtuves, divi galdi un četri soli, divas tualetes, metāla konstrukcijas informatīvais stends ar divpusējo planšeti ārtelpām. Ir noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu un būvuzraudzību. 2019.gada februārī ir uzsākta plānošanas dokumenta – algoritma izstrāde. Darba grupas sanāksmē pašvaldības speciālisti, iestāžu vadītāji, deputāti pārrunāja esošo situāciju un izteica savus priekšlikumus dokumenta saturam.

8.maijā Viesītē notiks jauniešu sporta diena, kurā piedalīsies 40 dalībnieki – pa 20 skolēniem no katra partnera, savukārt 3.maijā mūsu skolēni dosies uz sporta dienu Rokišķos. Darba kārtībā paredzētas sporta spēles, peldēšana un citas aktivitātes. Pasākumos piedalīsies skolēni ne tikai no Viesītes, bet gan no visiem pagastiem, tai skaitā liela daļa no Rites, kopā 20 dalībnieki. 6.jūnijā uz Rokišķiem dosies senioru grupa. Pasākuma tēma – veselības uzturēšana. Septembrī paredzēta veselības diena senioriem Viesītē.

Projekta kopējais finansējums: 199 650,36 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 169 702,80 eiro. Viesītes novada pašvaldības finansējums: 101 143,57 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 85 972,03 eiro.

Turpinās projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) īstenošana.  Notiek darbs pie  dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Supes purvs”, kurš atrodas Viesītes novadā, un dabas liegumam “Pelēču ezera purvs” Preiļu novadā izstrādes. Abi dabas liegumi ir daļa no Natura 2000 teritorijām Latvijā. Mitrāju ekosistēmu aizsardzību Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā šobrīd kavē/traucē zināšanu un pieredzes trūkums par vērtīgo mitrāju biotopu aizsardzību. Viesītes novada pašvaldība ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija Lietuvā. Pārējie projekta partneri ir Dabas aizsardzības fonds no Viļņas, Biržu reģionālā parka direkcija no Lietuvas, Dabas aizsardzības pārvalde no Latvijas un biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme”” vietā turpmāk kā partneris būs Preiļu novads. Projekta ietvaros Viesīte kā partneris piedalās visās kopīgajās aktivitātēs. Viesītē domes administrācijas telpās ir iekārtota un aprīkota ar vidi saistīta telpa (zaļais stūrītis). 2019.gada 28 martā notika projekta vadības grupas sanāksme Biržai pilsētā Lietuvā, kurā piedalījās pārstāvji no Viesītes novada pašvaldības Gunta Dimitrijeva, Sanita Lūse un Svetlana Puzāne. Visu iepriekš minēto sanāksmju laikā tika diskutēts par apsaimniekošanas pasākumu organizēšanu, kas tiks veikti saskaņā ar dabas aizsardzības plānu. No AS “Latvijas valsts meži”, ir saņemta vēstule par to, ka projektā plānotās darbības Supes purva teritorijā ir atbalstāmas saskaņā ar plānu. Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,84 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 318 212,63 eiro.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projektu koordinatore Gunta Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

print