Veselā miesā vesels gars

Īstenojot projektu Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” Viesītes novada iedzīvotājiem lieliska iespēja rūpēties, par savu veselību piedaloties dažādas aktivitātes.

Maijā turpinās veiksmīgi aizsāktās veselību veicinošās aktivitātes kā Vingrošanas nodarbības PII “Zīlīte” un Vingrošanas nodarbības Viesītes vidusskolas skolēniem izglītības programmas īstenošanas vietā Vaļņu ielā 7, Viesītē.

Arī topošajiem un jaunajiem vecākiem bieži vien rodas daudz jautājumu, uz kuriem var atbildēt tikai savas nozares speciālisti. Tieši tādēļ projekta ietvaros aprīlī un maijā norisinās īpaši viņiem paredzētu nodarbību cikls “Topošo vecāku apmācības”, nodarbības vada dzemdību speciāliste Gaida Dzalbe.

Līdz ar pavasara iestāšanos un spožo saulīti, cilvēki labprātāk laiku pavada ārpus telpām. Projekta aktivitāšu plānā aprīlī iesāktas un maijā turpinātas nūjošanas nodarbības Elkšņu un Rites pagastos kopā ar treneri Gundegu Klibiķi. Nūjošana ir vienkāršs, visiem pieejams un efektīvs veids, kā nodoties fiziskajām aktivitātēm. Tas neprasa ne lielus finansiālos līdzekļus, ne īpašu fizisko sagatavotību, ne milzīgu laika patēriņu, tādēļ iesaistīties var katrs kā individuāli, tā arī kopās ar draugiem vai ģimeni.

Projekts tiek īstenots no 2017.–2019. gadam. Projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējās izmaksas ir 47 515,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 7127,25.

Aicinu sekot līdzi aktualitātēm, plānotajiem pasākumiem vai izmaiņām, tie tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv un laikrakstā „Viesītes novada vēstis”.

LAIKA GRAFIKS MAIJA MĒNESIM

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.                                               

Projektu administratore Liene Maisaka

print