Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.11 (sēdes protokols Nr. 14) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Viesītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija un Vides pārskata projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2019 gada 30.aprīļa līdz 2019.gada 28.maijam.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu iespējams iepazīties:

  • Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Viesītē, Brīvības ielā 10;
  • „Pagastmāja”, Lone, Saukas pagastā;
  • „Pagastmāja”, Rites pagastā;
  • „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagastā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21.maijā plkst. 17:30  Viesītes Kultūras pilī, Smilšu ielā 2, Viesītē.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju par Viesītes novada teritorijas plānojumu iespējams iegūt Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Viesītē, Brīvības ielā 10 pie nekustamo īpašumu vecākās speciālistes Svetlanas Puzānes (tālrunis 65245492, e-pasts svetlana.puzane@viesite.lv) apmeklētāju pieņemšanas laikā un nodaļas vadītājas Guntas Dimitrijevas (tālrunis 65245677, e-pasts gunta.dimitrijeva@viesite.lv)

 Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

 • elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14220
 • pa pastu (pasta zīmogs līdz 28.05.2019.), adresējot Viesītes novada pašvaldībai, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237;
 • klātienē – Viesītes novada pašvaldībā Brīvības ielā 10, Viesītē vai jebkurā pagasta pārvaldē to darba laikā.
print