Turpinās starptautiska projekta par mitrāju apsaimniekošanu īstenošana

Turpinās projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) īstenošana.  Notiek darbs pie  dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Supes purvs”, kurš atrodas Viesītes novadā, un dabas liegumam “Pelēču ezera purvs” Preiļu novadā izstrādes. Abi dabas liegumi ir daļa no Natura 2000 teritorijām Latvijā. Mitrāju ekosistēmu aizsardzību Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā šobrīd kavē/traucē zināšanu un pieredzes trūkums par vērtīgo mitrāju biotopu aizsardzību.

Viesītes novada pašvaldība ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija Lietuvā. Pārējie projekta partneri ir Dabas aizsardzības fonds no Viļņas, Biržu reģionālā parka direkcija no Lietuvas, Dabas aizsardzības pārvalde no Latvijas un biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme”” vietā turpmāk kā partneris būs Preiļu novads. Projekta ietvaros Viesīte kā partneris piedalās visās kopīgajās aktivitātēs. Viesītē domes administrācijas telpās ir iekārtota un aprīkota ar vidi saistīta telpa (zaļais stūrītis). 2019.gada 4.februārī Viesītes novada pašvaldības pārstāvji piedalījās dabas lieguma “Supes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1.sanāksmē, kas notika Daugavpilī. Savukārt, 2018.gada 9.oktobrī  partneri tikās projekta vadības grupas sanāksmē Daugavpilī, bet 2019.gada 28 martā notika projekta vadības grupas sanāksme Biržai pilsētā Lietuvā, kurā piedalījās pārstāvji no Viesītes novada pašvaldības Gunta Dimitrijeva, Sanita Lūse un Svetlana Puzāne. Visu iepriekš minēto sanāksmju laikā tika diskutēts par apsaimniekošanas pasākumu organizēšanu, kas tiks veikti saskaņā ar dabas aizsardzības plānu. Projektā paredzēto aktivitāšu ieviešanu kavē neskaidrība par sadarbību ar AS “Latvijas valsts meži”, jo ir nepieciešama atļauja, lai veikti projektā plānotās darbības Supes purva teritorijā.

Projekts “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) Nr. LLI-306 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2020. gada 2. aprīlim. Kopējās projekta izmaksas ir 374 367,84 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 318 212,63 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva

print