Sanāksme par Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādi

2019. gada 27. februārī Viesītē notika teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izvērtēšanas sanāksme. Tajā piedalījās domes priekšsēdētājs A. Žuks, deputāti J. Līcis, A. Kvitkovs, P. Līcis, M. Lācis, R. Orups, V. Elksne, izpilddirektore S. Lūse , SIA “Viesītes komunālā pārvalde” vadītājs M. Blitsons, Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs D. Černauskis un Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti.  Prezentāciju bija sagatavojis un diskusiju vadīja SIA “Reģionālie projekti” pārstāvis T. Skuja. Sanāksmes gaitā tika izskatīti iedzīvotāju iesniegumi ar priekšlikumiem un institūciju atzinumi. Tika diskutēts par katru no priekšlikumiem un atzinumos minētiem komentāriem un papildinājumiem. Deputāti atbalstīja iedzīvotāju iesniegumos minētos ierosinājumus.

Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika no 2018 gada 27. decembra līdz 2019. gada 1. februārim. Publiskās apspriešanas laikā saņemti 22 institūciju atzinumi un divi fizisko personu iesniegumi ar priekšlikumiem teritorijas plānojuma pirmās redakcijas pilnveidošanai. Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu, pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs nodrošina publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu

Paldies deputātiem,  speciālistiem un citām ieinteresētajām pusēm par ieinteresētību un līdzdalību dokumenta izstrādē, kas nodrošina dokumenta izstrādes procesa kvalitāti. Pēc 1.redakcijas pilnveidošanas Viesītes novada dome pieņems lēmumu par dokumenta gala redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G. Dimitrijeva

  

print