Projekta ietvaros Viesītes novada speciālistiem iespēja apgūt jaunu darba pieredzi

Zemgales reģiona ieviestā projekta No. LLI-317 “SocQuality” ietvaros Viesītes, Jaunjelgavas, Auces un Dobeles novadu pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanās pasākumu sniegšanā. Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja I.Laizāne, Sociālā dienesta vadītāja S.Matačina, Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem S.Bantauska, Jaunatnes lietu speciāliste D.Sala un Jaunatnes darbiniece L.Liepiņa.   Projekta vadības grupas sanāksmē piedalījās Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva. Pieredzes apmaiņas pasākums notika 2019. gada 5.-6. februārī Jelgavā. Pasākuma dalībnieki apmeklēja Psihoneiroloģisko slimnīcu “Ģintermuiža” muzeju, kur bija iespēja uzzināt par “aizņemtības terapiju” un “uz savas ādas” izbaudīja mākslas terapijas piedāvāto pulciņu Jelgavas bērnu un jauniešu centru “Junda”. Sociālā darbā, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti, veicot dažādus iekļaujošus pasākumus, kā arī pašiem darbiniekiem mazinātu izdegšanas riskus, ir iespēja plaši pielietot mākslas terapijas metodes.

Eiropas Savienības Interreg Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstītā projekta Nr. 317 “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”/ “SocQuality” mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti, bērnu, jauniešu un veco ļaužu integrāciju sabiedrībā, īstenojot sociālās iekļaušanas pasākumus un uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti. Projekta ietvaros plānots iekārtot dienas centru Viesītē, organizēt starptautiskas vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, apmācības speciālistiem.

2019. gada 13. februārī izsludināts iepirkums par Viesītes dienas centra izveides būvdarbiem, piedāvājumi iesniedzami līdz 2019. gada 26. februārim. Saskaņā ar laika grafiku sociālā un jaunatnes darba speciālisti, kā arī projekta vadības grupas pārstāvji maijā dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Kretingu, Lietuvā. Jūlijā 4 bērniem (attiecīgās mērķa grupas) no Viesītes novada būs iespēja piedalīties vasaras nometnē Rokišķos, Lietuvā.

Īstenošanas laiks 24 mēneši no 01.02.2017. – 29.02.2020. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets EUR 791 256.19, tai skaitā ERAF finansējums EUR 672 567.73. Viesītes pašvaldības budžets projektā ir EUR 109 732.96.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projektu administratore L.Maisaka

print