Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr.15) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018 gada 27.decembra līdz 2019.gada 1.februārim

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu iespējams iepazīties:

  1. Elektroniskā veidā – Viesītes novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.viesite.lv un portālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11992
  2. Izdruku veidā iestāžu darba laikā:
  • Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Viesītē, Brīvības ielā 10;
  • „Pagastmāja”, Lone, Saukas pagastā;
  • „Pagastmāja”, Rites pagastā;
  • „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagastā .

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

22. janvārī 2019. plkst. 13.00. „Pagastmāja”, Lone, Saukas pagasts, Viesītes novads;

22. janvārī 2019. plkst. 14.30. „Pagastmāja”, Rites pagasts, Viesītes novads;

22. janvārī.2019. plkst. 16.00. „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagasts, Viesītes novads;

22. janvārī 2019. plkst. 17.30. Viesītes Kultūras pils, Smilšu 2, Viesīte, Viesītes novads;

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju par Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju iespējams iegūt Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Viesītē, Brīvības ielā 10 pie nekustamo īpašumu vecākās speciālistes Svetlanas Puzānes (tālrunis 65245492, e-pasts svetlana.puzane@viesite.lv) apmeklētāju pieņemšanas laikā un nodaļas vadītājas Guntas Dimitrijevas (tālrunis 65245677, e-pasts gunta.dimitrijeva@viesite.lv)

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  1. Elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11992
  2. Pa pastu (pasta zīmogs līdz 01.02.2019.), adresējot Viesītes novada pašvaldībai, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237;
  3. Klātienē – Viesītes novada pašvaldībā Brīvības ielā 10, Viesītē vai jebkurā pagasta pārvaldē to darba laikā.

print