Pašvaldību vēlēšanas 2017. Kandidātu saraksti un programmas.

Vēlētāju apvienība –  Rite Viesītes novadam

KANDIDĀTU SARAKSTS

 • Rimants Šveds
 • Anatolijs Kvitkovs
 • Edvīns Kampe
 • Natālija Staceviča
 • Jānis Strumskis
 • Jānis Romulāns
 • Ivars Barovskis
 • Māris Medveckis
 • Aigars Klibiķis
 • Māris Renerts
 • Iraida Kozuliņa
 • Jānis Grigalovičs

 Priekšvēlēšanu programma:

Vēlētāju apvienība

Rite Viesītes novadam.

Viesītes novadā ietverto pagastu vienāda un vispusīga attīstība, līdzvertīgas iespējas visu pagastu iedzīvotājiem saņemt pašvaldības un citu iestāžu un uzņēmumu sniegtos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. Pārstāvēt iedzīvotāju intereses godprātīgi, nesavtīgi un ar lielu atbildības sajūtu.

-Sekmēsim sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem. -Sociālo palīdzību tiem, kam tā tiešām nepieciešama- daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, kuru pensijas ir zem iztikas minimuma, u.c. personām, atbilstoši likumdošanai.

 – Turpināsim pilnveidot sociālo palīdzību un atbalstu, uzsverot cilvēku līdzdarbību un līdzatbildību savu dzīves apstākļu uzlabošanā. – Īpašu uzmanību veltīt vecākā gadagājuma cilvēkiem, iesaistot tos novada dzīves aktivitātēs, izmantojot viņu dzīves pieredzi.

 – Veicināt ES fondu finansējuma piesaisti saimnieciski un ekonomiski nepieciešamos projektos.

 – Ceļu apsaimniekošanā konkurences kārtībā izvēlēties kvalitatīvāko pakalpojumu sniedzēju. -Sekmēsim konkurētspējīgas vidējās un pamatizglītības iegūšanas iespējas novadā, atbalstīsim iespēju jaunākā vecuma bērniem iegūt pirmskolas un pamatizglītību iespējami tuvāk dzīves vietai.

 – Atbalstīt un popularizēt mūžizglītību, akcentējot senioru vajadzības.

 – Nodrošināt iespēju pelnīt brīvpusdienas, bērniem un vecākiem strādājot novada labiekārtošanas darbos.

-Nodrošināsim iedzīvotāju informēšanu, atklātību un viedokļu apmaiņu.

 – Turpināt realizēt esošos kultūras un sporta pasākumus novadā, atbalstot pašdarbības un sporta tradīciju saglabāšanu un to attīstību.

– Veicināt kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu paaudžu cilvēkiem.

– Saglabāt un veidot tūristiem pievilcīgas novada kultūrvēsturiskās vietas.

 – Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību novadā.


Vēlētāju apvienībaViesītes novads-mūsu mājas

KANDIDĀTU SARAKSTS

 • Alfons Žuks
 • Roberts Orups
 • Māris Malcenieks
 • Svetlana Andruškeviča
 • Alla Beļinska
 • Lilita Bārdule
 • Jurijs Turļuks
 • Rudīte Urbacāne
 • Sanita Lūse
 • Iveta Līce
 • Iveta Maševska
 • Ilma Svilāne

Priekšvēlēšanu programma:

Pamatvērtības

Vēlētāju apvienības „Viesītes novads – mūsu mājas” darbības pamatprincipi ir godīgums, profesionalitāte un atklātība.

 Mūsu prioritātes ir godīga pārvalde,vienlīdzīga attieksme pret visiem, iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana,veicinot saimniecisko attīstību visā Viesītes novadā.

 1. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, novada iestādēs jāstrādā profesionāliem darbiniekiem.
 2. Lai katrs iedzīvotājs izjustu piederību Viesītes novadam un atbildību par notiekošajiem procesiem, nemitīgi jāpilnveido informācijas apmaiņa pašvaldības mājas lapā un domes informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada Vēstis”.

 3.Pašvaldības prioritāte- iedzīvotāju labklājība,veicinot un atbalstot jaunu cilvēku iesaistīšanu novada saimnieciskajā uzņēmējdarbībā.

 Vide un infrastruktūra

 1. Realizēsim iesāktos un uzsāksim jaunus projektus:

1.1. īstenosim katlu mājas atjaunošanu Viesītes pilsētā,

 1.2. turpināsim apgūt struktūrfondu līdzekļus infrastruktūras un vides sakārtošanai,

1.3. uzturēsim kārtībā ielas un ceļus, sakārtosim Bērzu ielai segumu.Lai uzlabotu satiksmes un gājēju drošību izveidosim trotuāru un atjaunosim asfalta segumu Smilšu ielai Viesītē,

 1.4. veiksim Viesītes pilsētas Brīvības,Biržu,Kalna ielu apgaismojuma rekonstrukciju,

 1.5. veiksim ūdensvada izbūvi Zaļajai ielai ,Kalna ielai Viesītē,

1.6. uzstādīsim siltummezglus daudzdzīvokļu mājās Viesītē,

1.7. nosiltināsim apkures caurules visās daudzdzīvokļu mājās, tā samazinot siltuma patēriņu, 1.8. turpināsim logu nomaiņu pašvaldības dzīvokļos,

1.9. uzstādīsim jaunas attīrīšanas iekārtas Saukas ciematā,

 1.10. lai attaisnotu zaļākā novada vārdu, veicināsim videi draudzīgu darbību,turpinot ieviest dalīto atkritumu šķirošanu.Iesaistīsim iedzīvotājus savas apkārtnes sakopšanā,

 1.11. turpināsim bērnu rotaļu laukumu izveidi,

1.12. atbalstīsim Viesītes novada dievnamu saglabāšanu un uzturēšanu;

 1. Rūpēsimies par esošo tūrisma objektu sakopšanu un popularizēšanu,jaunu tūrisma vietu izveidošanu,tā veicinot tūrisma nozares attīstību novadā.

 Izglītība

 1. Nodrošināsim izglītības ieguvi atbilstoši likumdošanas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. Sekmēsim Mūzikas un mākslas skolas, Sporta skolas tālāku pilnveidošanos un attīstību.
 2. Pakāpeniski turpināsim pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”,Viesītes vidusskolas, Rites pamatskolas telpu renovāciju.
 3. Sadarbosimies ar izglītības iestāžu vecāku padomēm.

 4.Atbalstīsim spējīgākos un centīgākos skolu audzēkņus.

 Kultūra, sports

 1. Saglabāsim esošos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus dažādām vecuma grupām Viesītes novadā.
 2. Veicināsim sadarbību starp kultūras un izglītības iestādēm Viesītes novadā, kā arī attīstīsim kontaktus starp novadiem un reģioniem.
 3. Atbalstīsim Viesītes novada sportistu un komandu startus Latvijas un starpvalstu sacensībās.
 4. Saglabāsim esošās kultūras un sporta tradīcijas un atbalstīsim jaunu ideju īstenošanu. Aicināsim iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties ikgadējos pasākumos Viesītes novadā (pilsētas un pagastu svētki, Sporta svētki, Muzeju nakts u.c.),

 5.Atbalstīsim un rūpēsimies par Mazā bānīša kā pilsētai un novadam nozīmīga objekta attīstīšanu.

6.Palielināsim bibliotēku grāmatu fondu un materiāli tehnisko bāzi.

Lauksaimniecība unuzņēmējdarbība

 1. Veicināsim tradicionālās un netradicionālās lauksaimniecības produkcijas ražošanu.
 2. Atbalstīsim zemnieku iesaistīšanos dažādos fondu apguves projektu konkursos.
 3. Informēsim par iespējām piedalīties dažādos konkursos un projektos, kas veicinātu sadarbību novada un starpnovadu ietvaros, virzītu zemniekus kooperācijai.

 Sociālie jautājumi

 1. Nodrošināsim normatīvajos aktos noteiktās obligātās sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu.
 2. Papildus atbalstīsim mazaizsargātās iedzīvotāju grupas (ģimenes ar bērniem, pensionārus, personas ar invaliditāti), nosakot tām labvēlīgākus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas nosacījumus:

2.1. nākamajos 4 gados panākot, ka visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem ir brīvpusdienas,

2.2. materiāli palīdzot vecākiem sagatavot bērnus mācībām skolā,

 2.3. nodrošinot mājās aprūpes pakalpojumus.

 1. Atbalstīsim bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.

Viesītes novadam jākļūst par skaistu, drošu un iedzīvotājiem atvērtu dzīves vietu. Mēs esam gatavi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.


Vēlētāju apvienība-  Vienoti Novadam

KANDIDĀTU SARAKSTS

 • Juris Līcis
 • Svetlana Puzāne
 • Pēteris Līcis
 • Rolands Grava
 • Sigita Zaļakmene
 • Ježijs Matačina
 • Juris Būka
 • Aldis Veinštoks
 • Ainis Kāršenieks
 • Rudīte Feldmane

Priekšvēlēšanu programma:

Vēlētāju apvienība –„Vienoti Novadam” uzņemas atbildību par tālāku novada attīstību. Būsim atbildīgi par novada ilgtspējīgu attīstību, nebaidoties pieņemt arī nepopulārus lēmumus, atzīt un labot savas kļūdas, turpināt iesāktos darbus novada.

Savas pārliecības aicināti, balstoties uz godīgumu, profesionalitāti un atklātību.

 Mūsu mērķis ir novadā nodrošināt godīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem – iedzīvotājiem, darbiniekiem, uzņēmējiem. Mūsu prioritātes ir saimnieciskās attīstības veicināšana un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana, piesaistot investīcijas un palielinot pašvaldības budžeta ieņēmumus.

Nākotnes redzējums. Par novada attīstības pamatu kļūs mazā un vidējā uzņēmējdarbība. Profesionālā un godīgā darbā radīsim sakārtotu apkārtējo vidi, kurā iespējama tūrisma attīstība un iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanās. Novadā būs pieejama mūsdienīga izglītība, plašas iespējas kultūras un sporta nodarbēm. Sociālo problēmu risināšanu nodrošinās efektīva sociālās palīdzības sistēma.

Pašvaldības budžets un darbība.

Domes darbs būs atklāts un nodrošinās iedzīvotāju saikni ar pašvaldību. Budžets būs sabalansēts un racionāli veidots. Līdzekļus novada attīstībai piesaistīsim caur projektiem no ES struktūrfondiem un citiem finanšu avotiem.

Tuvākie un nākotnes darbi

 1. Nodrošināsim domes darba atklātību, iedzīvotājus informējot novada mājas lapa, vietēja laikrakstā un sociālajos tīklos.
 2. Nodrošināsim domes speciālistu sniegto pakalpojumu klāstu, uzņēmēju aktivitātes projektu izstrādes veicināšanai.
 3. Centīsimies piesaistīt jaunos speciālistus novadam, nodrošinot dzīvei un darbam labvēlīgus apstākļus.
 4. Izstrādāsim vienoto Viesītes novada teritorijas plānojumu ( Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus).
 5. Izveidosim konsultatīvu padomi sadarbībai un informācijas apmaiņai ar uzņēmējiem.
 6. Nodrošināsim sociālās palīdzības pakalpojumus to pilnveides un pabalstus saskaņā ar nolikumu.
 7. Sadarbosimies ar novada esošajam ģimenes ārstu praksēm, Neatliekamo medicīniskas palīdzības dienestu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu lai nodrošinātu savlaicīgus pakalpojumus.
 8. Aktīvi līdzdarbosimies Sēlijas novadu apvienība, sadarbība ar sadraudzības pilsētām, strādāsim pie kopējo projektu izstrādes un realizācijas.
 9. Atbalstīsim Viesītes muzeja, tūrisma un netradicionālās saimniekošanas attīstību. Sadarbība ar novada uzņēmējiem risināsim jautājumus par novada viesu izmitināšanu.
 10. Nodrošināsim novada teritorijā kvalitatīvus komunālos pakalpojumus.
 11. Labiekārtosim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmus- autostāvvietas; bērnu rotaļu laukumi; rekreācijas ( atpūtas) zonas; apgaismojums.
 12. Turpināsim un uzlabosim atkritumu apsaimniekošanu visā novadā, veicinot iedzīvotāju vides apziņas veidošanos degradēto teritoriju sakārtošanā.
 13. Izveidosim rekreācijas zonas Riekstu mežā, Mīlestības saliņā, pagastu ciemos.
 14. Uzturēsim un labiekārtosim novada kapsētu teritorijas.
 15. Turpināsim novada ceļu uzturēšanu, meklējot resursus papildus līdzekļu piesaistīšanai to sakārtošanai.
 16. Mainīsim lietošanas veidu ēkai Smilšu ielas 39, Viesīte, pārbūvējot par sporta skolu un aprūpes centru.
 17. Materiāli stimulēsim skolēnus par augstiem rezultātiem mācībās, sportā, jaunradē, novadpētniecībā un sekmēsim nodarbinātību vasaras periodā.
 18. Sadarbojoties ar pašvaldības un valsts policiju, nodrošināsim sabiedrisko kārtību novada teritorijā, ka arī turpināsim nelegāla alkohola tirdzniecības vietu izskaušanu.
 19. Veicināsim savstarpējo sadarbību, atbalstot novadā esošas nevalstiskās organizācijas, jauno nevalstisko organizāciju veidošanu un reliģiskās draudzes.
 20. Īstenosim energoefektivitātes pasākumus siltumapgādes jomā, Viesītes katlu mājas pārbūvi, atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanu, iesaistot iedzīvotājus, veicinot to līdzdalību mājas apsaimniekošanas problēmu risināšana.

 Vienmēr var labāk!


Vēlētāju apvienība – Nacionālā apvienība Viesītes novadam un Sēlijai

KANDIDĀTU SARAKSTS

 • Laura Liepiņa
 • Māris Lācis
 • Aina Pečauska
 • Jānis Pučinskis
 • Sabīne Zupa
 • Modris Lāčplēsis
 • Edgars Līcis
 • Didzis Piekuss
 • Kristīne Līce
 • Andris Baldunčiks
 • Agnija Sladze
 • Jānis Osis

 Priekšvēlēšanu programma:

Viesītes novads ir attīstīts, tomēr daudzas lietas ir iespējams darīt labāk kā līdz šim. Mūsu vēlētāju apvienība piedalās vēlēšanās ar jauniem un arī pieredzējušiem deputāta kandidātiem. Esam spējīgi, labi izglītoti, pieredzes bagāti. Mūs atbalsta tie, kas dzīvē sasnieguši augstus mērķus, pierādījuši, ka Viesītes novads ir dzīvotspējīgs. Mēs vēlamies rūpēties par iedzīvotājiem, nodrošināt līdzsvarotu sociālekonomisko attīstību, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un radīt pievilcīgu vidi. Mums rūp cilvēki un vide, kurā dzīvojam:

 1. Sociālā palīdzība, veselības aprūpe

1.1. Pilnveidot esošo sociālās aprūpes infrastruktūru Viesītes novadā, izveidojot jaunu, modernu Sociālās aprūpes centru bijušās arodskolas telpās;

1.2. Rūpēties par Neatliekamā medicīniskā dienesta posteņa saglabāšanu Viesītē;

 1.3. Attīstīt mājas aprūpes pakalpojumu pieejamību;

1.4. Nodrošināt atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās;

 1.5. Atbalstīt jaunās ģimenes – Māmiņu kluba iniciatīvu;

1.6. Uzlabot sadarbību ar ģimenes ārstiem;

 1. Uzņēmējdarbība un darba vietas

2.1. Atbalstīt mazo, vidējo un individuālo uzņēmējdarbību, jaunu darba vietu radīšanu novadā;

2.2. Iesaistīt uzņēmējus un iedzīvotājus, novada ekonomiskās attīstības veicināšanā;

 2.3. Radīt uzņēmējiem draudzīgu un labvēlīgu vidi jaunu investīciju piesaistei, saskaņā ar likumdošanu;

 2.4. Izmantot iespējas iesaistīties pasākumos nodrošinot darba vietas bezdarbniekiem un skolēniem;

2.5. Veicināt mājražošanu un vietējās produkcijas realizāciju;

2.6. Attīstīt tūrisma piedāvājumu, tai skaitā aktīvo tūrismu;

2.7. Turpināt sakārtot pašvaldības ceļu infrastruktūru, atbalstot lielajos uzņēmumus/fermas;

2.8. Veicināt vietējo uzņēmēju dalību pašvaldības iepirkumos;

 2.9. Ieviest projektu konkursu uzņēmējdarbības attīstībai;

 1. Infrastruktūra

3.1. Sakārtot pašvaldības ceļus. Optimizēt ceļu fonda izlietojumu, pieprasīt no valsts veikt plānotos darbus ceļu sakārtošanā novada teritorijā, apgūt ES finansējumu ceļu pārbūvē;

 3.2. Īstenot energoefektivitātes pasākumus siltumapgādē, nomainīt iekārtas Viesītes katlumājā.

3.3.Uzlabot ūdens kvalitāti ciemos un Viesītē;

 3.4. Veicināt pašvaldības un privāto īpašumu teritoriju sakopšanu;

3.5. Attīstīt aktīvās atpūtas objektus- Stendera taku, Riekstu mežu, Tālivalža gravu, Ormaņkalnu, pilskalnus u.c. sadarbībā ar zemju īpašniekiem;

3.6. Turpināt projektu iesniegumu sagatavošanu ES struktūrfondu finansējuma piesaistei, budžeta iespēju robežās;

3.7. Labiekārtot publiskās teritorijas Rites, Saukas, Lones un Elkšņu ciemos, arī novada kapsētās;

3.8. Sakārtot atkritumu apsaimniekošanu ,izglītot iedzīvotājus, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu;

3.9. Izstrādāt programmu dzīvokļu apsaimniekošanas sakārtošanai novadā;

 1. Izglītība, kultūra, sports

4.1. Saglabāt brīvpusdienas 1.-9. klasei un ieviest brīvpusdienas novada pirmsskolas vecuma bērniem;

4.2. Iesaistīt vecākus izglītības procesa uzlabošanā;

4.3. Atbalstīt izglītojamos vidusskolā ar iespēju apgūt darba tirgum nepieciešamās prasmes un veicināt patriotisko audzināšanu;

 4.4. Paaugstināt izglītības iestāžu konkurētspēju, uzlabojot mācību procesa kvalitāti un materiāltehnisko bāzi;

4.5.Kultūras namus attīstīt kā daudzfunkcionālus mūžizglītības centrus, nodrošināt izglītības iespējas iedzīvotājiem visa mūža garumā;

 4.6.Atbalstīt jauniešu iniciatīvas, tsk. radošo apvienību un biedrību izveidi, veicināt aktivitātes Viesītes Jaunatnes Iniciatīvu centrā.

 4.7.Uzturēt sadarbību ar Viesītes vidusskolas absolventiem, sniedzot ilgtspējīgu ieguldījumu jauniešu piesaistei novadam;

4.8.Atbalstīt kultūras dzīvi, saglabāt tradīcijas, pievilcīgu kultūrvidi, atbalstīt pašdarbības kolektīvus;

      5.Dialogs ar iedzīvotājiem

5.1.Attīstīt efektīvu pašvaldības pārvaldes struktūru, nodrošināt pašvaldības budžeta nepieciešamības pamatotību un izlietojuma caurspīdīgumu;

5.2.Atbalstīt biedrību aktivitātes, to darbības ES fondu līdzekļu apguvē teritorijā, nodrošināt nevalstiskā sektora aktivitāšu konkursu pašvaldībā;

5.3.Iesaistīt iedzīvotājus plānošanā, regulāri informēt, organizēt tikšanās Rites, Elkšņu un Saukas pagastos un Viesītē.

     6.Novada atpazīstamība un Sēlijas identitāte

6.1. Pozicionēt novadu kā Sēlijas sastāvdaļu, saglabāt tās kultūrvēsturisko mantojumu;

 6.2. Uzturēt sadarbību Sēlijas novadu apvienības darbā;

6.3.Piesaistīt radošo personību un uz Sēlijas identitāti orientētu jauniešu iniciatīvas;

Ja vēlētāju apvienības „Nacionālā apvienība Viesītes novadam un Sēlijai” uzvarēs novada domes vēlēšanās, tad pašvaldība būs: PARTNERIS PALĪGS ATBALSTS LĪDERIS.


Vēlētāju apvienībaStrādāsim kopā

KANDIDĀTU SARAKSTS

 • Dainis Černauskis
 • Sanita Podžus
 • Vita Elksne
 • Aivars Kalniņš
 • Austra Niķe
 • Edgars Moļs
 • Mairis Cepurītis
 • Jolanta Kovnacka
 • Ārijs Bārdulis
 • Juris Erniņš
 • Valdis Brunovskis
 • Ēriks Lukstenieks

 Priekšvēlēšanu programma:

Mūsu moto: Mēs varam un darām!

 Mūsu prioritātes:

 *Uzlabojot novada ceļu stāvokli un infrastruktūru, veicināt saimnieciskās darbības attīstību katrā novada pagastā

*Draudzīgāka, iekļaujošāka vide senioriem

*Vienlīdzīgas iespējas visiem novada jauniešiem

 1.Budžets

Taisnīga budžeta līdzekļu sadale starp pašvaldības struktūrvienībām, izvērtējot novada iedzīvotāju ierosinājumus un racionāli efektīvs tā izlietojums.

 2.Uzņēmējdarbība

Atbalstīsim novada uzņēmējus, normatīvo aktu ietvaros izmantojot viņu sniegtos pakalpojumus un meklējot citas sadarbības un atbalsta iespējas. Uzņēmējdarbībai pievilcīgas infrastruktūras izveidošana.

3.Ceļu uzturēšana

Rūpēsimies par novada ceļu remontu un uzturēšanu, piesaistot ceļu fondam arī pašvaldības pamatbudžeta finansējumu. Ziemas periodā tīrīsim arī pievedceļus līdz lauku viensētām. 4.Seniori

Veidosim draudzīgāku, iekļaujošāku vidi senioriem, uzklausot viņu vēlmes, aktualizējot interesējošos jautājumus un sociāli aktivizējot. Lai to īstenotu izveidosim Senioru lietu speciālista amatu.

 5.Jaunieši

Nodrošināsim iespēju jauniešiem no novada lauku teritorijām pilnvērtīgi izmantot Viesītes pilsētas piedāvātās sporta, mūzikas, mākslas un kultūras nodarbības un pasākumus, organizējot transportu no pagastu centriem līdz Viesītei atbilstoši iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Saiknes uzturēšana ar studējošajiem novada jauniešiem.

6.Kultūra, izglītība, sports

Pilnveidosim kultūras namus, izglītības un sporta iestāžu materiāli tehnisko aprīkojumu. Strādādim pie kultūras un sporta pasākumu pilnveidošanas dažādām iedzīvotāju vecuma un interešu grupām. Uzklausīsim iedzīvotāju vajadzības, centīsimies atbalstīt viņu aktivitātes. 7.Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un popularizēšana

Uzklausīsim, pierakstīsim un popularizēsim mūsu cilvēku dzīves un vietu stāstus. Turpināsim pētīt pilskalnus un novada vēsturi. Saglabāsim esošās tradīcijas.

8.Sakoptība

Rūpēsimies par pašvaldībai piederošo teritoriju uzturēšanu kārtībā, degradēto teritoriju sakārtošanu. Labiekārtosim novada teritorijā esošās atpūtas vietas dažādām vecuma grupām (rotaļu laukumi, lapenes, aktīvā atpūta). Turpināsim labiekārtot kapsētas (žogu, soliņu, vārtu remonts, atkritumu konteineru uzstādīšana). Atbalstīsim iedzīvotāju brīvprātīgās talkas savas apdzīvotās vietas sakopšanai.

9.Tūrisms

 Papildināsim aktīvā tūrisma piedāvājumu, īstenojot sadarbības projektus un izveidojot jaunus velomaršrutus novadā.

10.Attieksme

 Veicināsim cieņpilnu un pozitīvu attieksmi vienam pret otru. Mūsu lielākā vērtība ir iedvesmots un laimīgs cilvēks.


P.S. Par pieturzīmēm, gramatikas kļūdām, teksta stilistiku, teksta izkārtojumu priekšvēlēšanu programmā atbild saraksta iesniedzējs!!!

print