Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Klauces karjers’’, ar kadastra numuru 56580010122,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56580010122 ar platību  4.7554 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Elkšņu karjers’’, ar kadastra numuru 56580030131,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 5658003031 ar platību  5.62 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas RENAULT KANGOO, reģ. Nr. GB 7281,  benzīns, krāsa balta zaļa, šasijas Nr.VFIKCASA836029694, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; sākotnējā  izsoles cena    EUR  330.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Noslēdzies Satversmes tiesas 2020. gada septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss

Satversmes tiesa izsaka pateicību visiem skolēniem par aktīvo iesaisti, radošajām domām un iesūtītajiem darbiem. Paldies pedagogiem, kuri veltīja savu laiku un zināšanas, lai motivētu un skaidrotu skolēniem Satversmes un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Konkursā tika pārstāvētas 67 skolas, tostarp arī Viesītes vidusskola, aptverot visus Latvijas reģionus.

Nekustamā īpašuma ‘’Jaunsauka’’, Saukas pag., Viesītes nov., izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma ‘’Jaunsauka’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56880060036 nomas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 568800600368008 nomas tiesību atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Viesītes novada aktualitātes

25. janvāra video sižetā Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs Alfons Žuks iepazīstina ar 2021. gada iecerēm un budžetu.

Aktualitātes lauksaimniekiem

2021.gadā stājušās spēkā iedzīvotājiem būtiskākās izmaiņas likumos un noteikumos. Izveidoto apkopojumu var apskatīt: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/iedzivotajiem

Nodokļu jomā mainās ne tikai likmes, bet arī aprēķināšanas kārtība, piemēram, izmaiņas IIN piemērošanā tiem, kas saņem autoratlīdzības, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, mainās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Skaistumkopšanas nozarē strādājošos aicina pieteikties atbalstam

Lai sniegtu efektīvāku un plašāku atbalstu skaistumkopšanas nozarei, ir papildināts dīkstāves atbalsta pasākums visiem, kas šajā nozarē bija nodarbināti. Dīkstāves atbalstu var saņemt ne tikai skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji, bet arī to atbalsta personāls, ja vien 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī bija nodarbināts skaistumkopšanas nozares uzņēmumā vai arī darbojās kā pašnodarbinātā persona. Patentmaksātājam bija jābūt spēkā patentam 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī.

Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs aicina darbā aprūpētāju

Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs aicina pastāvīgā darbā aprūpētāju.

Pamatalga 549 Eur + piemaksas.

Pieteikties vakancei iespējams rakstot ilga.laizane@viesite.lv vai zvanot 22334744 .

Iespējas biedrībām un nodibinājumiem Aktīvo iedzīvotāju fondā

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā,  Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

Pārskats par Viesītes novada bāriņtiesas darbu 2020.gadā

2020.gadā Covid -19 radītās krīzes ietekmē bāriņtiesas darbs kļuva sarežģīts. Iespēju robežās darbs tika organizēts attālināti. Tomēr bāriņtiesu darba specifika prasa  tikšanos, apsekošanas un konsultācijas klātienē. Bija jādomā, kā organizēt darbu tā, lai tas būtu iespējami droši bērniem, ģimenēm un darbiniekiem. Bāriņtiesas darbinieki to nodrošināja. Vairāk informācijas par bāriņtiesas darbu 2020.gadā pieejama šeit: bāriņtiesa+prezentācija+2019.gads

Kārtējā novada domes sēde 2021.gada 28.janvārī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2021.gada 28.janvārī plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” aktualitātes

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” ietvaros decembrī un janvāri notika jaunatnes jomas kapacitātes stiprināšanas apmācības, lai strādātu pie projekta mērķa sasniegšanas – veicinātu starpnovadu un starpinsitūciju sadarbību un izstrādātu vienotu sadarbības modeli, lai īstenotu ilgtermiņa jaunatnes politiku vietējā līmenī.

Apmācībās bija aicināti piedalīties Krustpils novada, Jēkabpils novada, Viesītes novada, Aknīstes novada, Salas novada un Jēkabpils pilsētas darbā ar jaunatni iesaistītās personas (jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki), jaunatnes jomā strādājošo NVO pārstāvji, lēmumu pieņēmēji un jaunieši.

Silti deg atmiņu ugunskuri Saukas pagastā – barikādēm 30

Šī gada 20. janvārī tika atzīmēti 30 gadi kopš 1991. gada barikāžu notikumiem, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret neatkarības pretiniekiem. Katru gadu šajā dienā Viesītes novada pagastos tiek iekurti atmiņu ugunskuri, pulcējot barikāžu dalībniekus dalīties ar saviem atmiņu stāstiem, kā arī iedzīvotājus piedalīties viktorīnās, sildīties pie ugunskura un klausīties stāstos. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ievērojot esošos drošības pasākumus, svarīgais notikums – barikāžu aizstāvju atceres diena, tika atzīmēts klusi, mierīgi, katram individuāli ieliekot malkas pagali kopīgā ugunskurā Saukas pagastā un Lones ciemā.

Pārrobežu projekta ietvaros izstrādāts invazīvo augu saraksts

Projekta ENI-LLB-1-077  “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” /IAS management ietvaros, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori 2020.gadā  uzsāka latvāņu platību uzmērīšanu 13 īpaši dabas aizsargājamās teritorijās un iegūtos datus izmantos latvāņu ierobežošanas plāna izstrādei. Tāpat arī tika izstrādāts invazīvo sugu sarakstu, kurš pieejams šeit: IAS Common list .

Viesītes novada pašvaldības policija veic reidus Viesītes novada ezeros

Pēdējās nedēļas laikā Viesītes novada pašvaldības policija, ar mērķi pārbaudīt makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, veica reidus Viesītes novada ezeros. Viesītes ezerā pārbaudīti 6 makšķernieki. Jāpiebilst, ka sakarā ar nevienmērīgo ledu uz ezera, tas ir ļoti bīstams, jo vietām ledus biezums ir tikai pāris centimetri.

Projekta “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai” rezultātus turpina izmantot

2017.gadā LEADER programmas projekta “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai” ietvaros Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centram tika iegādāts virtuves aprīkojums, ar mērķi dažādot lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas jaunatnes centrā. Kopš virtuves aprīkojuma iegādes ir pagājuši aptuveni trīs gadi. Visu šo gadu laikā Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra virtuve ir bijusi viena no izmantotākajām vietām jauniešu centrā.

Sagatavoti izglītojoši materiāli bērniem un jauniešiem par drošību ziemā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka  ik gadu ziemā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ūdenstilpju ledū un noslīkst. Nereti palīdzība nepieciešama arī bērniem un jauniešiem, tāpēc VUGD ir sagatavojis informatīvo materiālu kopumu par drošību ziemā un bīstamību atrasties uz ūdenstilpju ledus.

Elkšņu pagasta iedzīvotājiem iemīļota vieta LEADER programmas projekts “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā”

2018. gadā tika pabeigts Viesītes novada pašvaldības realizētais LEADER programmas projekts “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā” Nr. 17-050-AL24-A019.2203-000004, kas vēl šodien Elkšņu pagasta iedzīvotājiem ir ļoti iemīļota vieta.

Viesītes novada pašvaldība turpina izmantot LEADER programmas projekta “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā” rezultātu

2017. gadā LEADER programmas projekta “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā” ietvaros Viesītes novads tika pie norobežojošām barjerām. Kopš tā laika novada rīkotajos publiskajos pasākumos, kā Viesītes pilsētas svētkos, Rites, Elkšņu un Saukas pagastu svētkos, āra koncertos u.c. pasākumos,  tās tiek pielietotas, nodrošinot pasākuma vietas norobežošanu.