Projekta “PuMPuRS” ietvaros Viesītes vidusskolā individuālās konsultācijas notiek attālināti

Ārkārtējās situācijas laikā visās skolās Latvijā mācību process tiek nodrošināts attālināti. Arī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālās konsultācijas Viesītes vidusskolā no oktobra tiek realizētas attālināti. Pedagogi, kuri projekta ietvaros sniedza individuālu atbalstu 7. – 12. klašu skolēniem, dara to attālināti. Skolotāju un skolēnu galvenie komunikācijas veidi ir e-klase, e-pasts, portāls uzdevumi.lv, lietotne WhatsApp, zoom platformās. Pirms attālinātu individuālo konsultāciju īstenošanas skolotāji, kas vada konsultācijas, sazinājās ar skolēniem, kurus māca, lai informētu par turpmāko mācību un konsultāciju saņemšanas procesu. Šobrīd īpaši aktīvi individuālo atbalstu mācībās izmanto Viesītes vidusskolas 9. un 12. klašu skolēni, gatavojoties eksāmeniem. Skolēni attālināti saņem individuālu atbalstu latviešu valodā un matemātikā.

Noteiktam personu lokam ir iespēja saņemt pabalstu krīzes situācijā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā.

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu pagasts, Elkšņi, Jaunā iela 4-9, ar kadastra numuru 56589000014,  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa ar 4(četrām) dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 77,4 kv.mtr., un 774/12717 d/d no daudzdzīvokļu ēkas. Sākotnējā  izsoles cena  EUR  1820.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atkārtota, atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Smilšu iela 31-43, ar kadastra numuru 56159009212,  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa ar 4(četrām) dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 75,6 kv.mtr., un 756/27793 d/d no daudzdzīvokļu ēkas. Sākotnējā  izsoles cena  EUR  2640.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Trešā, atklātā, mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Elkšņi’’, ar kadastra numuru 56350110042,  trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu  56350110042  ar platību  1.24 ha , sākotnējā  izsoles cena  EUR  960.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Trauksmes sirēnas gatavības pārbaude

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas informē, ka šā gada 30.novembrī no plkst.:10:00 līdz plkst.:10:20 plānots veikt valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi.

SVĒTKU MĒNESIS – NOVEMBRIS PII „ZĪLĪTE”

Katru gadu Latvijas valsts iedzīvotājiem novembris atnāk ar vairākām svētku dienām. Pirmā valstiskās piederības sajūta bērnā nāk no ģimenes, bet pirmsskolā patriotismu stiprinām caur iestādes tradīcijām, atbilstoši katram vecumposmam. Gatavojoties Mārtiņdienai, piederības sajūtu latviešu tautai sākam veidot ar latviešu tautasdziesmām, dejām, tautas rotaļām un bērniem saprotamām tautas tradīcijām.

Viesītē taps jauni infrastruktūras objekti

2020. gadā Viesītes novada pašvaldības saņēma lēmumus par divu LEADER projektu iesniegumu apstiprināšanu – “Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā” un “Mīlestības takas 4.kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana”.

Pašvaldības plānošanas dokumentu termiņa pagarināšana un aktualizācija

2020. gada novembra domes sēdē deputāti apstiprināja Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam darbības termiņu pagarināšanu līdz brīdim, kad stāsies spēkā jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumenti. Aktualizēts Investīciju plāns 2021.-2022. gadam un Rīcību plāns 2021.-2023. gadam.

E-veselības portālā iespējams izrakstīt nosūtījumu uz Covid-19 analīzēm un apskatīt rezultātus

Pieaugot iedzīvotāju interesei par Covid-19 analīžu saņemšanas kārtību, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka E-veselības portālā joprojām tiek nodrošināta iespēja ne tikai nosūtīt pacientu uz Covid-19 analīzem, bet arī saņemt veikto Covid-19 analīžu rezultātus. Informācija tiek sniegta gan par negatīviem testa rezultātiem, gan arī par pozitīviem un grūti interpretējamiem rezultātiem.

Viesīte staro Latvijas valsts svētkos!

Svinot Latvijas 102.dzimšanas dienu, no 17.novembra līdz pat 19. novembrim Viesītes novada iedzīvotājiem un viesiem ir iespējams sajust svētku noskaņu izbaudot gaismas projekciju Viesītes kultūras pils teritorijā!

Viesītes novada Sociālā dienesta paziņojums par sejas aizsargmasku saņemšanu

Ņemot vērā 2020. gada 6. novembrī apstiprināto Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un ievērojot valstīt noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, lai mazinātu Covid-19 izplatību, Viesītes novada Sociālais dienests š.g. 20.novembrī sāks Higiēnisko sejas masku izsniegšanu pašvaldības trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Sejas maskas varēs saņemt Sociālajā dienestā (Viesītē, Elkšņos, Ritē, Saukā) darba laikā, uzrādot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas izziņu. Lūgums iepriekš sazināties ar darbiniekiem pa tālruni: 65245460, 65207388 (Viesītē); 28306455 (Rite, Elkšņi); 29382734 (Sauka) un vienoties par sejas masku saņemšanas laiku.

NVA organizē bezmaksas mācības attālinātās izglītības platformā

Starptautiskā attālinātās izglītības platforma “Coursera” piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mācību kursu ap 400 specializācijās. “Coursera” kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas. Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautajiem nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi, kas palīdzēs iekļauties darba tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un citas prasmes.

Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 19.novembrī plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 19.novembrī plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, izpilddirektore S.Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Klusi un mierīgi aizvadīta Lāčplēša diena Viesītes novadā

11. novembris – Lāčplēša diena. Diena, kad ik gadu visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī. Katru gadu 11.novembrī Viesītes novada iedzīvotāji pulcējas kopā, lai dotos kopīgā lāpu gājienā līdz Viesītes Brīvības piemineklim, tomēr šogad, ievērojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos ierobežojumus, tradicionālais lāpu gājiens nenotika. Tomēr, ikviens viesītietis tika aicināts iedegt sveces liesmiņu pagalmos, māju logos, to cilvēku piemiņai, kas savu dzīvību atdeva par brīvu Latviju. Tāpat arī ikviens individuāli vai ar tuviniekiem varēja doties līdz Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem veltītajai stēlai, kā arī līdz Viesītes Brīvības piemineklim, kur tika atskaņota svētku mūzika, nolikt tur ziedus, svecītes un lāpas, godinot un pieminot Latvijas brīvības cīnītājus. Arī Viesītes novada pagastos tika godināti un pieminēti brīvības cīņu varoņi.

Atgādinām veikt kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk 17. augustā un 16. novembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi saistībā ar Saeimā pieņemto likumprojektu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Viesītes novada jaunieti, mums ir svarīgs TAVS viedoklis!

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” ietvaros aicinām jauniešus, vecumā no 13-30 gadiem, piedalīties aptaujā, ar mērķi izzināt Jēkabpils pilsētas un Krustpils, Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes un Salas novada jauniešu viedokli par sociālo tīklu lietošanas paradumiem un informācijas iegūšanu par jauniešu pasākumiem, sociālo un pilsonisko līdzdalību, savā pilsētā vai novadā.

Informācija par Viesītes novada Sociālā dienesta dienas centra darbību

Pamatojoties uz 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Ministru kabinets no 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim ir izsludinājis ārkārtējo situāciju valstī, lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī,  tāpēc informēja, ka no 2020.gada 12.novembra līdz 6.decembrim Viesītes novada Sociālā dienesta dienas centrs SLĒGTS.

Interesentus, kas vēlas darboties individuāli, lūdzam sazināties ar dienas centra darbinieku pa tālruni 29533739.

Dedzinot sveces, atcerieties par ugunsdrošību!

Valsts svētku laiks allaž ir saistīts ar sveču dedzināšanu gan telpās, gan ārpus telpām. Tā ir skaista tradīcija, kas rada patīkamu atmosfēru, tomēr bez rūpēm par drošību, sveču liesmas var radīt arī postu.

Informācija par dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus pēc iespējas sniedz attālināti, savukārt klātienē – tikai pēc iepriekšējā pieraksta.