Kategorija: Sabiedrības līdzdalība

Izsludināts grantu konkurss uzņēmējiem

Viesītes novada pašvaldību organizē grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.

Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2021. gadā EUR 2000, vienam granta pretendentam pieejamais grants līdz EUR 1000. Vairāk informācijas konkursa nolikumā. Pieteikums iesniedzams no 6.aprīļa līdz 7. maijam (ieskaitot).

Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Viesītes novada dome 20.06.2019. pieņēma lēmumu Nr.18 (sēdes protokols Nr.7) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2019/3 “Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un saistošo noteikumu Nr.2019/04 “Par Viesītes novada domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.3 “Par teritorijas plānojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.

Ar Viesītes novada teritorijas plānojumu iespējams iepazīties portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

G. Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.11 (sēdes protokols Nr. 14) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Viesītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija un Vides pārskata projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2019 gada 30.aprīļa līdz 2019.gada 28.maijam.

Sanāksme par Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādi

2019. gada 27. februārī Viesītē notika teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izvērtēšanas sanāksme. Tajā piedalījās domes priekšsēdētājs A. Žuks, deputāti J. Līcis, A. Kvitkovs, P. Līcis, M. Lācis, R. Orups, V. Elksne, izpilddirektore S. Lūse , SIA “Viesītes komunālā pārvalde” vadītājs M. Blitsons, Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs D. Černauskis un Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti.  Prezentāciju bija sagatavojis un diskusiju vadīja SIA “Reģionālie projekti” pārstāvis T. Skuja. Sanāksmes gaitā tika izskatīti iedzīvotāju iesniegumi ar priekšlikumiem un institūciju atzinumi. Tika diskutēts par katru no priekšlikumiem un atzinumos minētiem komentāriem un papildinājumiem. Deputāti atbalstīja iedzīvotāju iesniegumos minētos ierosinājumus.

Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 15) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018 gada 27.decembra līdz 2019.gada 1.februārim

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu iespējams iepazīties:

 • Elektroniskā veidā – Viesītes novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.viesite.lv un portālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11992
 • Izdruku veidā iestāžu darba laikā:
  • Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Viesītē, Brīvības ielā 10;
  • „Pagastmāja”, Lone, Saukas pagastā;
  • „Pagastmāja”, Rites pagastā;
  • „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagastā .

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • 22. janvārī 2019. plkst. 13.00 „Pagastmāja”, Lone, Saukas pagasts, Viesītes novads;
 • 22. janvārī 2019. plkst. 14.30 „Pagastmāja”, Rites pagasts, Viesītes novads;
 • 22. janvārī 2019. plkst. 16.00 „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagasts, Viesītes novads;
 • 22. janvārī 2019. plkst. 17.30  Viesītes Kultūras pils, Smilšu 2, Viesīte, Viesītes novads.

Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Viesītes novada domes 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr.15) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Viesītes novada teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018 gada 27.decembra līdz 2019.gada 1.februārim

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu iespējams iepazīties:

 1. Elektroniskā veidā – Viesītes novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.viesite.lv un portālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11992
 2. Izdruku veidā iestāžu darba laikā:
 • Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Viesītē, Brīvības ielā 10;
 • „Pagastmāja”, Lone, Saukas pagastā;
 • „Pagastmāja”, Rites pagastā;
 • „Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagastā .