Kategorija: Aktualitātes

20 atbalsta pasākumi sociālajā jomā pandēmijas ietekmes mazināšanai

Lai gan epidemioloģiskā situācija Latvijā ir uzlabojusies, Covid-19 krīze atstājusi ietekmi uz daudzu iedzīvotāju ikdienu un dzīves kvalitāti. Pēc manas iniciatīvas radīts daudzpusīgs sociālais spilvens grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem un cilvēkiem no mazaizsargātām sociālajām grupām. Esam gājuši soli pa solim, lai atbalsts aptvertu plašu sabiedrības daļu. Salīdzinot ar krīzi pirms desmit gadiem, šī valdība ir spējusi vienoties un atbalstīt pietiekami plašus pandēmijas ietekmes mazinošus pasākumus sociālajā jomā, kas ļaus iedzīvotājiem sadzīvot ar koronavīrusa izraisīto situāciju.

No šodienas pieejami visi valsts apmaksātie plānveida veselības aprūpes pakalpojumi

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka sākot ar šodienu, 3.jūniju, pieejami visi valsts apmaksātie plānveida ambulatorie un stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi. Vienlaikus ārstniecības iestādēs tiek saglabātas stingras epidemioloģiskās drošības prasības, savukārt, iedzīvotājiem, pirms došanās pie ārsta vai uz izmeklējumu, joprojām spēkā iepriekšējā kārtība – iepriekš jāsazinās un jāvienojas par vizītes laiku un bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst. Būtiski atcerēties iespēju robežās ievērot divu metru distanci, regulāri dezinficēt rokas un lietot sejas masku.

Atsākti darbi uz pašvaldības ceļiem Elkšņos un Saukā

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, 2. jūnijā atsākti darbi uz ceļa posma E17 “Dzeņi-Elkšņi”. Ceļas pārbūves darbus veic SIA “PMCI”. Seguma izbūves darbus konkrētajā ceļa posmā paredzēts pabeigt tuvāko divu nedēļu laikā.

Pēc Elkšņu pagasta ceļa posma pabeigšanas, SIA “PMCI” turpinās būvdarbus otrā ceļa posmā, kas atrodas Saukas pagastā  – S6 “Bajāri-Grabažāni”.

Atklāta, mutiska izsole Elkšņu pagasts “Pļavas”

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts,’’Pļavas’’, ar kadastra numuru 56580070019,  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580070107 ar  platību 3.54 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR 6526.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole Saukas pagasts “Slampi”

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Slampi’’, ar kadastra numuru 56880020050,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880020050 ar platību 1.1 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR 1500.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole Elkšņu pagasts “Mazvītoli”

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts,’’Mazvītoli’’, ar kadastra numuru 56580020075,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 56580020150 un 56580020151 ar kopējo platību 1.33 ha.; sākotnējā un nosacītā izsoles cena  EUR 3443.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole Sauka, “Māja Nr.1” – 17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, Sauka, ‘’Māja Nr. 1’’-17, ar kadastra numuru 56889009218, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.17 sastāv no 1 (vienas)  dzīvojamās istabas un palīgtelpām ar platību 28,5 kv.mtr. un 285/8087  domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemesgabala, kas atrodas Viesītes novada, Saukas pagasta, Sauka, ‘’Māja Nr.1’’;sākotnējā izsoles cena  EUR 460.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole Viesīte, Sporta iela 27-2

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 27-2, ar kadastra numuru 56159009201, atkārtotu atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.2 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 72,7 kv.mtr. un 727/11772  domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemesgabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Sporta ielā 27;sākotnējā izsoles cena  EUR 2371.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole Viesīte, Sporta iela 13A-17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 13A-17, ar kadastra numuru 56159000023, atkārtotu atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.17 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 76.0 kv.mtr. un 760/12322  domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemesgabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Sporta ielā 13A;sākotnējā izsoles cena  EUR 2361.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Pēdējā mācību diena Viesītes vidusskolā aizvadīta citādākā gaisotnē

2019./2020.gada mācību otrais semestris un pēdējā skolas diena Viesītes vidusskolā aizvadīta īpašā gaisotnē un citādos, neierastos darba apstākļos. Gan skolai, gan skolēniem šis otrais mācību semestris bija liels izaicinājums, jo bija jāuzsāk attālinātais mācību process. Attālinātas mācības prasīja no katra skolēna, katras ģimenes, katra pedagoga daudz vairāk darba, atbalsta un savstarpējās sapratnes nekā parasti, bet, kā stāsta Viesītes vidusskolas vadība, šis process ir veiksmīgi aizvadīts un mācību gads noslēgts.

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem

Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību.

  1. Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?

Par darba dienas pārcelšanu

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija rīkojumu Nr.342 (prot. Nr.32 40.#) „Par darbadienas pārcelšanu 2020.gadā” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Darba likuma 133.panta ceturto daļu,

Viesītes novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās, tāpat arī SIA “Viesītes Transports” un SIA “Viesītes komunālā pāvalde” darbadienu no pirmdienas, 2020.gada 22.jūnija, pārceļ uz sestdienu, 2020.gada 13.jūniju.

Noslēdzies uzņēmēju grantu konkurss

Šogad  Viesītes novada pašvaldība pirmo reizi organizēja grantu konkursu, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Viesītes novadā, uzlabojot finansējuma pieejamību.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums līdz 1000,00 EUR  uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Pieteikumi bija iesniedzami no 6.aprīļa līdz 15. maijam. Konkursa pirmajā gadā tika iesniegti  6 pieteikumi, no kuriem pieci tika apstiprināti. Finansējuma trūkuma dēļ pirmajā projektu konkursā netika atbalstīts viens pieteikums, kas komisijas kopvērtējumā saņēma zemāko punktu skaitu.

Informācija gatavojoties 2020./2021. mācību gadam Viesītes vidusskolā

Viesītes vidusskola uzņem izglītojamos 2020./2021.māc.g. šādās izglītības programmās:

 Pamatizglītības programmā (21011111);

 Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);

 Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811);

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmā (31011011).

  1. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā amatpersona iesniedz izglītības iestādes vadītājam  adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:

Ārkārtas domes sēde 2020.gada 28.maijā plkst. 9.00 Viesītē

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas novada domes sēdi 2020.gada 28.maijā plkst.9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Viesītē, Smilšu ielā 2 (domes sēžu zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Ziņo: A.Maļinovska

No 26.maija Viesītes muzejs “Sēlija” būs atvērts apmeklētājiem

Esam priecīgi paziņot, ka no 26. maija durvis saviem apmeklētājiem vērs Viesītes Tūrisma informācijas punkts, kā arī Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļas – Paula Stradiņa skola un Mazā Bānīša parks. Gaidīsim Jūs ciemos no otrdienas līdz sestdienai (10.00-17.00). Šobrīd katrā nodaļā vienlaicīgi uzņemsim maksimāli 15 cilvēkus. Ieteicams savu apmeklējumu pieteikt iepriekš, lai būtu iespējams nodrošināt sociālo distancēšanos. Apmeklējumu iespējams pieteikt: pa tālruņiem 29 11 63 34 (muzejs), 28 68 11 26 (Viesītes TIP) vai rakstot uz tip@viesite.lv

Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes posteni

Aprīļa mēnesī saņēmām neoficiālu informāciju par VUGD Viesītes posteņa slēgšanu. Pašlaik postenis atrodas Āžu krogā – pilsētas vecākajā ēkā. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī un nav piemērota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju izpildei. Turklāt,  ēkas pārbūve vai atjaunošana nav ekonomiski lietderīga.  Tāpēc, nekavējoties rakstījām oficiālo vēstuli Iekšlietu ministrijai, VUGD priekšniekam, ka esam PRET Viesītes posteņa likvidēšanu. Pamatojoties ar to, ka tuvākais postenis atrodas Neretā un ir nepieciešama apmēram pusstunda laika, lai ugunsdzēsēji ierastos uz notikuma vietu pie mums. Zinot, ka šādā uguns nelaimē katra minūte ir dārga, tad Viesītes pilsēta un pagasti būtu pakļauti lielam riskam. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi saglabāt Viesītes posteni, līdz ar to, oficiālajā vēstulē norādījām, ka esam gatavi piedāvāt telpas bijušās arodskolas teritorijā.

Kārtējā novada domes sēde 2020.gada 21.maijā plkst. 14:00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2020.gada 21.maijā plkst.14.00 Viesītē, Smilšu ielā 2 (konferenču-kino zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

Ievērojot piesardzības pasākums, Viesītē aizvadīta Lielā Talka

Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, šogad Lielā Talka Viesītes pilsētā norisinājās nedaudz citādākā formātā. Katru gadu noteiktajā Lielās Talkas datumā pašvaldība organizēja kopīgu talkošanu Viesītes pilsētā un pagastos, bet šogad lielāks uzsvars tika likts uz individuālu vai ģimenes talkošanu, aicinot sakopt dažādas Viesītes pilsētas vietas.

Viesītes novada pašvaldība gatava piešķirt un remontēt telpas Viesītes ugunsdzēsības posteņa vajadzībām

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes postenis šobrīd atrodas Āžu krogā – pilsētas vecākajā ēkā, kas celta ap 1840.gadu un tiek uzskatīta par Viesītes (kādreizējā Āžu miesta) sākumu. Nodrošinājuma valsts aģentūra, kas atbild par Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu nekustamajiem īpašumiem, informē, ka kultūrvēsturiskā ēka ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, turklāt tā nav piemērota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju izpildei, savukārt ēkas pārbūve vai atjaunošana nav ekonomiski lietderīga.