Nekustamā īpašuma izsole – 2019.gada 5.jūlijā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesīte, Smilšu iela 15A, ar kadastra numuru 56150010319, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0,1512  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 2413.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole “Aronijas 3”-17 – 2019.gada 5.jūlijā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra numuru 56889000007, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.17 (septiņpadsmit), sastāvoša no 3(trim) dzīvojamām istabām  un ar to saistītajām 739/11946 domājamajām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala; sākotnējā cena  EUR 2321.00. Izsoles solis  EUR 100.00 .

Viesītes novada pašvaldība iznomā nedzīvojamās telpas 58,9 kv.mtr.platībā

Viesītes novada, Saukas pagasta, ‘’Pagastmāja’’ , būves kadastra apzīmējums _____, ar mērķi ģimenes ārsta prakses vietas (doktorāta) iekārtošanai Saukas pagasta un citu Viesītes novada pagastu iedzīvotāju medicīniskajai apkalpošanai .  Nomas maksa  noteikta EUR 0,85  par 1 kv. mtr. mēnesī.  Par komunālajiem pakalpojumiem un elektroenerģiju papildus maksa saskaņā ar noteiktajiem tarifiem.

Pretendentus lūdzam pieteikties līdz 2019.gada 31.maijam, pieteikumu iesniedzot Viesītes novada pašvaldībā, brīvības ielā 10, Viesīte, kancelejā.

Iznomāšanas laiks- 10 gadi

Pielikumā Nedzīvojamo telpu nomas līguma projekts.

nomas ligums doktoratam

Izsole Mazspilvi- 2019.gada 30.maijs

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ”Mazspiļvi’’, ar kadastra numuru 56580010180, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 0,7911 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 1405.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole Mazklintis- 2019.gada 30.maijs

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Mazklintis’’, ar kadastra numuru 56350060215, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 1.16 ha  platībā ar kadastra apzīmējumu 56350060043; sākotnējā cena  EUR 2000.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).