Izsole Jaunnomalnieki

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Jaunnomalnieki’’, ar kadastra numuru 56350160037, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 24,58 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 59655.00. Izsoles solis  EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi).

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other