Nekustamais īpašums Viesītē, Brīvības iela 37A

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 37A, ar kadastra numuru 56150010095,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56150010092  0.3148  ha  platībā; izsoles sākumcena  EUR 1063.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novada pašvaldība iznomā nedzīvojamās telpas Viesītē

Viesītes novada pašvaldība iznomā nedzīvojamās telpas (telpa Nr.4)  133.4 kv.mtr.platībā Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 41, būvē ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 56150010314005 . Būves izmantošana paredzēta komercdarbībai.

Nekustamais īpašums Aronijas 3-17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma ‘’Aronijas 3’’-17, Lone, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra numuru 56889000007, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa   īpašums sastāv no 3 dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar kopējo platību 76,7 kv.mtr, un 739/11946 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala;  izsoles sākumcena  EUR 1160.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nekustamais īpašums Mazbērīši

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Mazbērīši’’, ar kadastra numuru 56880070110, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3,74  ha  platībā; izsoles sākumcena  EUR 8271.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nekustamais īpašums Ceļmalieši

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Ceļmalieši’’, ar kadastra numuru 56350060035, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3,7  ha  platībā; izsoles sākumcena  EUR 4779.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nekustamais īpašums Skosu Pilskalns

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Skosu Pilskalns’’, ar kadastra numuru 56880040194, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām( ar kadastra apzīmējumiem  56880040194 un 56880040195)  20,7  ha  kopplatībā; izsoles sākumcena  EUR 26017.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nekustamais īpašums Purvmeži

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Purvmeži’’, ar kadastra numuru 56350120079, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām ( kadastra  apzīmējumi 56350120014 un 56350150111) 5,79  ha  kopplatībā; izsoles sākumcena  EUR 17972.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nekustamais īpašums Mežvidiņi

       Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasta, ‘’Mežvidiņi’’, ar kadastra numuru 56350150027, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 6.49  ha  platībā; izsoles sākumcena  EUR 4413.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nekustamais īpašums Aizvēji

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Rites pagasta, ‘’Aizvēji’’, ar kadastra numuru 56800040147, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.61  ha  platībā; izsoles sākumcena  EUR 5299.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nekustamais īpašums Laukkārkļi

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Laukkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060142, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.7  ha  platībā; izsoles sākumcena  EUR 4133.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).