Viesītes bibliotēka

Viesītes novada Viesītes bibliotēkas adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237,

Tālrunis uzziņām: 65245173, mob. 20212409
e-pasts: biblioteka@viesite.lv

12

34

Bibliotēka atvērta:

katru darba dienu – no plkst. 10.00 līdz 18.00, bet sestdienās – no plkst. 10.00 līdz 15.00. Brīvdiena – svētdiena.

Viesītes novada Viesītes bibliotēka ir vietējās nozīmes publiskā bibliotēka ar universālu krājumu, no pašvaldības līdzekļiem finansēts izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas

 •  sniedz operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus,
 • rūpējas par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkā, par to pieejamību plašam lietotāju lokam,
 • komplektē bibliotēkai nepieciešamos dokumentus atbilstoši tās lietotāju vajadzībām un interesēm,
 • veido elektronisko katalogu, veic bibliogrāfisko uzziņu, informācijas un novadpētniecības darbu,
 • atbalsta vietējās sabiedrības aktivitātes.

Bibliotēkas misija un galvenais mērķis – sadarbībā ar citām novada kultūras un izglītības iestādēm piedalīties kulturālas, izglītotas un zinošas sabiedrības veidošanā Viesītes pilsētā un novadā kopumā.

Viesītes bibliotēka ir viena no 5 Viesītes novada bibliotēkām un vienīgā pilsētas bibliotēka novadā.

Bibliotēka apkalpo Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta iedzīvotājus, taču bibliotēkas pakalpojumi pieejami arī pārējo novada pagastu ļaudīm, kā arī citu novadu cilvēkiem. To nodrošināšana ar viņiem nepieciešamo literatūru, informāciju notiek, vai nu viņiem ierodoties klātienē bibliotēkā, vai arī sadarbojoties ar attiecīgā pagasta, novada bibliotēkām (SBA veidā), kur lietotājs dzīvo.

Ieskats vēsturē

Bibliotekārās domas aizsākumi Viesītē meklējami 20. gadsimta sākumā. Pirmās ziņas par Viesītes pilsētas bibliotēku, kura pakļauta LPSR Kultūras ministrijai, arhīvā pieejamajos dokumentos atrodamas pēc Otrā pasaules kara – 20. gadsimta 40. gadu vidū (1945. gads saskaņā ar Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņu). Uz tās pamata vēlāk izveidota bērnu bibliotēka.

5Ilgus gadus Viesītes pilsētas bibliotēka atradās Brīvības ielā 1

6

bet pilsētas bērnu bibliotēka – Brīvības ielā 10 – ēkā, kur pašreiz atrodas Viesītes novada pašvaldība..

1994. gada martā Viesītes pilsētas bibliotēka un bērnu bibliotēka tiek pārceltas uz kopīgām telpām jaunajā Viesītes kultūras pilī. Pēc gada uz turieni pārcelta arī vidusskolas bibliotēka. No 1999. 1. janvāra bērnu un pieaugušo bibliotēkas ar domes lēmumu tiek apvienotas. Apvienotajai bibliotēkai dots nosaukums – Viesītes bibliotēka. Viesītes bibliotēka akreditēta 2007. gada 11. decembrī. Atkārtota bibliotēkas akreditācija gaidāma 2014. gada maijā. Izveidojoties Viesītes novadam, bibliotēka ieguvusi nosaukumu – Viesītes novada Viesītes bibliotēka.

Bibliotēkā šobrīd darbojas:

 • abonements (arī bērnu literatūras),
 • lasītava, kurā pieejams plašs periodikas, uzziņu un novadpētniecības literatūras klāsts,
 • datorlasītava kultūras pils 2. stāvā

No 2008. gada marta kultūras pils 2. stāvā atsevišķā par pašvaldības līdzekļiem izremontētā telpā ir atvērta bibliotēkas datorlasītava, kurā vienuviet bez maksas lietotājiem pieejama lielākā daļa lasītājiem paredzēto datoru.

7

Personāls

Viesītes novada Viesītes bibliotēkā strādā
bibliotēkas vadītāja Līga Griškena,
bibliotekāri: Ilze Jodgude, Irēna Jančevska, datorzāles dežurante Laila Grinciuna.
Viesītes vidusskolas bibliotēkā – vidusskolas bibliotekāre Gunta Plēsuma.

Bibliotēkas izmantošanas rādītāji 2013.gadā

Capture

Pakalpojumu piedāvājums

Bibliotēkā lietotājiem bez maksas sniedz šādus pakalpojumus:

 • bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta (arī bezvadu interneta) un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana,
 • lietotāja reģistrācija bibliotēkā, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;
 • bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.

!!! Bez maksas izmantojamas datu bāzes – www. letonika.lv un www.news.lv

Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā. Šī datu bāze piedāvā 11 nozaru enciklopēdijas, 13 vārdnīcas, Latvijas Kultūras kanonu, vairāk nekā 250 latviešu literatūras klasiķu pilntekstu darbus, latviešu valodas gramatikas rīkus, mūzikas tēmas, putnu balsis, vēstures video, interaktīvu Latvijas karti ar 4000 kultūrvēstures un ģeogrāfijas attēliem un to aprakstiem u.c.

Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Tajā varat lasīt laikrakstu Diena, Neatkarīgā Rīta avīze, Lauku Avīze, Vakara Ziņas, Rīgas Balss u.c., kā arī izmantot BNS arhīvus. Rakstus var meklēt pēc vairākiem parametriem, t. sk. teksta fragmentiem, norādot meklējamo objektu vai tēmu.

Izmantojot šīs datu bāzes bibliotēkā, nepieciešamības gadījumā bibliotekārs jums palīdzēs tajās orientēties un atrast nepieciešamo informāciju.

Pakalpojumi par maksu

 • dokumentu lāzerizdruka (melnbalta) – EUR 0,10;
 • kopēšana – A4 formāts, 1 lpp. – EUR 0,10, A3 formāts, 1 lpp. – EUR 0,15;
 • iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana SBA kārtā no citām bibliotēkām (atpakaļsūtīšanas pasta izdevumi, ja tādi ir).

Bibliotēkas lietotājiem informācijas klāstā palīdz orientēties, izvērtēt un atlasīt nepieciešamo profesionāli darbinieki. Viņu konsultācijas iespējams saņemt gan bibliotēkā, gan datorlasītavā.

Lasītājiem nepieciešamās grāmatas, kuru nav bibliotēkā, iespējams pasūtīt no Jēkabpils galvenās bibliotēkas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas, izmantojot SBA (starpbibliotēku abonementu).

Bibliotēka piedāvā saviem lietotājiem 2014. gadā lasīšanai šādu periodisko izdevumu klāstu:

laikrakstusBrīvā Daugava, Jaunais Vēstnesis, Diena (nedēļas nogalei, ar pielikumu Sestdiena), Latvijas Avīze;

žurnālusAnnas Psiholoģija, Ieva, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Junioriem, Latvju Teksti, Leģendas, Māja, Mājas Viesis, Patiesā Dzīve, Praktiskais Latvietis, Praktiskie Rokdarbi, 36,6°C, We Respect, Zīlīte.


Novadpētniecības darbs

Ļoti nozīmīga bibliotēkas darba sastāvdaļa ir novadpētniecības darbs.

Tiek nopietni strādāts pie novadpētniecības materiālu mapju (aptver publicētos materiālus par mūsu novada vēsturi, šodienu, personībām) papildināšanas, materiālu sistematizēšanas un kārtošanas; bibliotēkas krājumā esošie novadpētniecības materiāli tiek popularizēti izstādēs, kas veltītas novadnieku jubilejām, kā arī bibliotēkai, pilsētai un novadam nozīmīgiem notikumiem, kā arī tiek rīkotas tikšanās ar novadniekiem: katru gadu februārī bibliotēkas lasītavā jau skatāma viesītieša I. Dreijera no koka darināto svečturu izstāde.

 8

2013. gadā izdevusies un neaizmirstama bija tikšanās ar jubilāriem, novadniekiem brāļiem Godiņiem, kas tika organizēta sadarbībā ar kultūras namu, notika kultūras nama Tradīciju zālē oktobrī.

9

 • jau vairāk kā 10 gadus turpinās darbs pie pašvaldības informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” (no 2002.-2009.gadam – „Viesītes Vēstis”) sagatavošanas un izdošanas – šī izdevuma veidošana no 2012.gada oficiāli iekļauta bibliotēkas vadītājas pienākumos, bet tā veidošanai paredzētie līdzekļi – bibliotēkas budžetā. Izdevums ir sava veida hronika novadā notiekošajam – atspoguļo aktuālāko informāciju par pilsētā un novadā notiekošo. Blakus aktualitātēm avīzītē ietverti kultūrvēsturiski materiāli, raksti par novada, pilsētas vēsturi, par interesantiem cilvēkiem pagastos un Viesītē u.c. Par plašo materiālu, ko saņemam un publicējam, bez šaubām milzīgs paldies pagastu kultūrvēsturniekiem un pārējiem aktīvajiem rakstītājiem pagastos un pilsētā;
 • bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistījušies pilsētai svarīgos pasākumos, pilsētas svētkos. Visnozīmīgākie sadarbības partneri novadpētniecības darbā – Viesītes muzejs „Sēlija”, kultūras nams, Viesītes vidusskola.

Pasākumi

Ar nolūku popularizēt bibliotēku, grāmatas un lasīšanu, bibliotēkā tiek organizēti pasākumi gan pieaugušajiem, gan bērniem. Sadarbībā ar Viesītes vidusskolas bibliotēku un vidusskolu savas tradīcijas izveidojušās darbā ar bērniem, lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā. Visatsaucīgākā auditorija ir 1. – 4. klašu skolēni.

1011

1213

 Lielāki pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar kultūras namu. Jau divreiz – 2004. gadā un 2012. gadā – Viesītē notikuši akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” ietvaros rīkotie grāmatu svētki.

14Visizplatītākā literatūras popularizēšanas forma bibliotēkā joprojām ir notikumiem, personībām, novadam veltītas, kā arī jaunumus popularizējošas literatūras  izstādes.

„Atceries savas pilsētas (skolas) bibliotēku
Jauna grāmata tai noderēs”

 Viesītes bibliotēka sadarbībā ar Viesītes vidusskolas bibliotēku 2001. gadā uzsāka un katru gadu laikā no 10. februāra līdz 10. martam līdz 2009.gadam rīkoja jaunu grāmatu dāvināšanas akciju:

„Atceries savas pilsētas (skolas) bibliotēku
Jauna grāmata tai noderēs”.

Gan pasākuma moto, gan ideja to organizēt radusies, atceroties prezidenta Kārļa Ulmaņa 1935. gada 28. janvārī aizsākto Draudzīgā aicinājuma tradīciju.

15

Akcijas pirmā gada dāvinājumi

Sākot no 2010. gada, saglabājot pasākuma moto, esam to pārvērtuši par pasākumu visa gada garumā –  aicinām ikvienu dāvināt bibliotēkai jaunākās grāmatas un arī žurnālus. Rezultāti tiek apkopoti katru gadu martā, kad noslēdzam kārtējo dāvināšanas gadu. Paldies dāvinātājiem sakām pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes Novada Vēstis”.

Laikā no 2001. līdz 2013. gadam (ieskaitot) bibliotēka saņēmusi dāvanā 1082 grāmatas, kā arī žurnālus.

Bibliotēka aicina: „Tev mājās ir jauna un laba grāmata, kuru pats esi jau izlasījis un izlasījuši gan Tavi radi, gan draugi? Un tagad tā vienkārši stāv plauktā? UZDĀVINI to bibliotēkai! Vēlies atbalstīt bibliotēku vai vienkārši izdarīt kaut ko jauku? UZDĀVINI bibliotēkai grāmatu!” Priecāsimies dāvanā saņemt arī jaunākos žurnālus.

Cienījamie lasītāji!

Sākot ar 2014. gadu, piedāvājam iepazīties ar jaunāko bibliotēkā saņemto grāmatu sarakstiem ne vien bibliotēkā, bet arī šeit!

Jūnija grāmatu jaunumi1

Maija grāmatu jaunumi2

Maija grāmatu jaunumi1

Marta grāmatu jaunumi1

Marta grāmatu jaunumi2

Februāri grāmatu jaunumi1

Februāra grāmatu jaunumi2

Jūnija grāmatu jaunumi

Augusta grāmatu jaunumi

Septembra grāmatu jaunumi

Oktobra grāmatu jaunumi1

Oktobra grāmatu jaunumi2

Oktobra grāmatu jaunumi3

Oktobra grāmatu jaunumi4

Oktobra grāmatu jaunumi5