Pie Mīlestības takas uzstādītas sirdis

 

2016. gadā īstenotajā projektā  “No sirds uz sirdi”, kura mērķis bija uzlabot infrastruktūru, uzstādot mazās arhitektūras formu – no metāla izveidotas simboliskas sirds formas vienā no viesītiešu un tās viesu iemīļotā atpūtas vietā – Mīlestības saliņā, kura ir labi apmeklēta vieta. Divus gadus izgatavotās sirdis atradās Viesītes muzeja “Sēlija” teritorijā, bet šogad ir izveidota vieta pie Mīlestības takas, kur sirdīm ir īstā un paliekoša vieta. Mīlestības saliņa, Mīlestības taka ir vieta pastaigām, atpūtai, bērnu rotaļām. Aicinām jaunlaulātos doties pie sirdīm kā mīlestības simbola, lai saslēgtu savas sirdis, turpinot mūsu iesāktās tradīcijas. Vēlējums, lai sirdis, taka un viss pārējais, kas ir izveidots mūsu līdzcilvēku rokām, tiktu saglabāts un pienācīgi uzturēts. Mums visiem kopā par to jārūpējas, jāpieskata, mazāk jākritizē paveikto, bet ikvienam sava roka jāpieliek, lai tas ir objekts, ar ko lepoties, un pašiem arī ikdienā izmantot.

Viesītes novadam izstrādāts un apstiprināts ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNS 2018. – 2025.GADAM

Eiropas Teritoriālās sadarbības Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” īstenošanas rezultātā ir izstrādāts Viesītes novada Enerģētikas rīcības plāns 2018.- 2025.gadam. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai novada teritorijā un lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas un apkārtējās vides uzlabošanas pasākumiem, kā arī finansējuma piesaisti pasākumu īstenošanai.

Apstiprināts Uzraudzības pārskats par Viesītes novada Attīstības programmas 2014.-2020. īstenošanas rezultātiem par periodu 2015.-2017.

Pašvaldībā ne retāk kā reizi trijos gados ir jāizstrādā uzraudzības pārskatu par attīstības programmas īstenošanas rezultātiem saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628. 2017.gada nogalē un 2018.gada sākumā sadarbībā ar Latvijas Universitātes ĢZZF telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistru studiju programmas studentiem tika izstrādāta iedzīvotāju aptaujas anketa, veikta aptauja un ir apkopoti rezultāti. Uzraudzības pārskats  sastāv no skaidrojošas daļas, Attīstības programmā neteiktajiem mērķiem, prioritātēm, rādītājiem un to izmaiņām, iedzīvotāju aptaujas anketas parauga, izvērtējuma kopsavilkuma, iedzīvotāju priekšlikumiem un rīcību izvērtējuma. Sagatavotais Uzraudzības pārskats ir ievietots pašvaldības mājaslapā http://www.viesite.lv sadaļā Attīstības plānošana. Anketu, kura bija izveidota visaptveroša un koncentrēta,  aizpildīja 138 respondenti, pārstāvot 5 vecuma grupas. Lielākā aktivitāte novērojama darbaspējas vecumā no 26 līdz 45 un no 46 līdz 60 gadiem. Vispasīvākie respondenti ir skolas vecumā, līdz 18 gadiem un no 18 līdz 25 gadiem.