PII “Zīlīte”

 

Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” dibināta 1984. gadā, kā agrofirmas “Daugava” bērnudārzs.  Ar 1992. gada 1. janvāri stājies spēkā lēmums par bērnudārza ”Zīlīte” pārņemšanu pilsētas pašvaldības īpašumā. Dibinātāja juridiskā adrese Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV – 5237.

Pirmsskolas izglītības iestādes juridiskā adrese Pavasara iela 6A, Viesīte, Viesītes novads, LV – 5237

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs 4501900306.

Izglītības programmas nosaukums Vispārējās pirmsskolas izglītības programma latviešu valodā.

Izglītības programmas kods 0101 11 11.

Licences numurs V – 9509

2017./2018. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādē darbojas sešas grupas, kuras apmeklē 106 izglītojamie, sākot no pusotra gada vecuma. Divās grupās notiek 5 – 6 gadus vecu bērnu obligātā sagatavošana skolai. Šogad tās apmeklē 41 šī vecuma izglītojamais.

Iestādes darbības mērķi

Organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu.

Veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi nodrošinot izglītojamo iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Iestādes darbības pamatvirziens ir audzēkņus izglītojoša un audzinoša darbība.

Iestādes uzdevumi

Īstenot izglītības programmu, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai.

Sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi.

Sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību.

Veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi.

Sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību.

Sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni,  citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus.

Sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

Nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus.

Racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus.

Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi

Ievērot izglītojamā vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja nepieciešams, izstrādājot individuālu mācību plānu.

Sekmēt izglītojamā pozitīvu pašizjūtu drošā un attīstību veicinošā vidē.

Nodrošināt izglītojamā, pedagogu, dibinātāja un vecāku sadarbību.

Rotaļnodarbību saraksts tiek izstrādāts mācību gada sākumā nedēļai, katrai vecuma grupai atsevišķi, iekļaujot tajā šādas rotaļnodarbības:

Fiziskā izglītība un veselība (no 1,5 – 5 gadiem);

Sports (no 6 gadiem);

Mūzika;

Sociālās zinības un ētika;

Latviešu valoda;

Matemātika;

Dabas zinības;

Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana, darbs ar dažādiem materiāliem, konstruēšana);

Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana, veidošana)

Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu izglītojamā fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai tiek plānotas katru nedēļu.

Izglītības iestādē regulāri notiek dažādi izglītojamajiem saistoši pasākumi, kuros, viņiem tiek dota brīvas pašizpausmes un pilnveidošanās iespēja, tajos aktīvi līdzdarbojoties.

Darbojas arī sporta skolas filiāle 6 gadus veciem bērniem.

Darba laiks no 7.00 – 18.00 katru dienu, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Anita Orbidāne

E-pasts: anita.orbidane@viesite.lv
Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Daiga Medne

Dokumentācija:

Pašvērtējuma ziņojums 2018

Informatīvais tālrunis: 28397144