Sēlijas Sporta skola

 Pašnovērtējuma_ziņojums

Viesītes novada pašvaldības iestāde Sēlijas Sporta skola savu statusu ieguva 2007. gada 17. decembrī, kad tika reģistrēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā. 2016. gada 23. maijā tiek mainīts nosaukums -Sēlijas Sporta skola. 2016. gada maijā skola tika atkārtoti akreditēta uz 6 gadiem- līdz 2022 gada 8. maijam. Akreditētas 5 programmas 3 sporta veidos:

  • Volejbols, 20V 813 00 1
  • Volejbols, 30V 813 00 1
  • Vieglatlētika, 20V 813 00 1
  • Vieglatlētlika, 30V 813 00 1
  • Futbols, 20V 813 00 1

Sēlijas Sporta skola savu darbību uzsāka 2008. gada 1. aprīlī.

Adrese: Smilšu 39, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237;

e-pasts: selijasss@inbox.lv,

tālr. 26531010; fakss 65245179

Skolas direktors: Jānis Osis (mob.t. 26531010),

Direktora vietniece: Gundega Klibiķe (mob.t. 29378223)

Lietvede:  Oksana Maslobojeva (mob.t. 29633010)

Pieņemšanas laiks: P.O.T.C. 08.00-12.00; 12.30-17.00 Pk. 08.00-14.30

Rekvizīti:

Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Norēķini: Reģistrācijas Nr.90000045353.

Saņēmējs – Viesītes novada dome
Konta Nr. LV66UNLA0009013130395

Kods : UNLALV2X; AS SEB banka Jēkabpils filiāle.

Informācijas sadaļā minēt Sēlijas Sporta skola

 

Skolas pamatmērķis
Skolas pamatmērķis
Skola laika gaitā ir paplašinājusies un šobrīd veic licencētu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu četrās pašvaldībās – Viesītes novadā, Aknīstes novadā, Pļaviņu novadā, Jēkabpils novadā.
Viesītes Sporta skolas pirmā akreditācija notika 2008.gadā un skola tika akreditēta uz diviem gadiem. Otrā Sporta skolas akreditātija notika 2010.gadā. Akreditācija noritēja sekmīgi un Sporta skola tika akreditēta uz sešiem gadiem – līdz 2016. gada 17. jūnijam.
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības programmas, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu - veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi.
Sporta skolas pamatuzdevumi: 1. nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai; 2. nodrošināt talantīgo jauniešu sporta augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas; 3. nodrošināt organizatoriski metodisko vadību izglītības iestādēs īstenotajām sporta programmām; 4. izpildīt organizatoriski metodiskā centra funkcijas mācību iestāžu sporta stundu un ārpusstundu sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā; 5. popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu; veicināt sporta izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības iespējas; 6. veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi; 7. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finansu līdzekļus.
Viesītes Sporta skolā mācību procesu īsteno atbilstoši 6 licencētām profesionālās izglītības programmām. No 2016.gada 3.februāra Viesītes Sporta skolai ir sešas profesionālās ievirzes izglītības programmu licences, kuras ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Audzēkņu vidējais vecums, kuri uzsāk sportiskās aktivitātes sporta skolā ir 6-10 gadi.
1. Futbols 2. Futbols 30 V 813 00 1 3. Vieglatlētika 20 V 813 00 1 4. Vieglatlētika 30 V 813 00 5. Volejbols 20 V 813 00 1 6. Volejbols 30 V 813 00 1
Sporta skola tiek finansēta no Viesītes novada pašvaldības budžeta un no valsts mērķdotācijas. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti atbilstoši Viesītes novada apstiprinātā budžetu ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un līgumu ar LR IZM. Sporta skola ir biedrs Latvijas Vieglatlētikas savienībā, Latvijas Volejbola federācijā, Latvijas Futbola federācijā, kā arī ir biedrs Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomē. Sporta skola sadarbojas arī ar citām institūcijām un citām izglītības iestādēm, sabiedriskām organizācijām.

TRENERI   

Capture

Audzēkņu uzņemšana

Sēlijas Sporta skola uzņem audzēkņus šādās programmās:

Futbolā (zēnus, meitenes) – Pļaviņās, Viesītē, Salā, Biržos

Vieglatlētikā (zēnus, meitenes) – Ābeļos, Viesītē

Volejbolā (zēnus, meitenes) – Zasā, Aknīstē, Viesītē

Audzēkņu uzņemšana dažādās vecuma grupās notiek 2x gadā- septembrī, janvārī.

 

Lai iestātos sporta skolā, nepieciešami šādi dokumenti:

Iesniegums

Līgums

-Dzimšanas apliecības kopija;

-Fotogrāfija 3×4 cm;

-Ģimenes ārsta izziņa ar norādi “Atļauts nodarboties ar  sportu paaugstinātas fiziskas slodzes apstākļos”. Izziņā jānorāda, ka tā paredzēta iesniegšanai Sēlijas Sporta skolā.

DOKUMENTI

Skolas nolikums

Reglaments par vecāku līdzfinansējumu

Pārskats par 2011./2012.m.g.

Pārskats par 2013./2014.m.g.

Pārskats par 2014./2015.m.g..

Pārskats par 2015./2016.m.g.

Sporta skolā darbojās 3 sporta veidu nodaļas:

Futbols

Treneri: Raimonds Gailis, Imants Siliņš, Jānis Osis, Pēteris Krastiņš, Juris Ratnieks, Imants Beķers, Jānis Roze

Vieglatlētika

Treneres: Gundega Klibiķe, Tatjana Donāne

Volejbols

Treneri: Olita Treine, Gints Treinis, Iveta Aišpure, Jānis Kokins, Jānis Roze

Sasniegumi:

  • LJF čempionātā izcīnītas godalgotas vietas.
  • Sporta skolas audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja pakāpeniski paaugstināt savu sportisko meistarību, piedaloties valsts mēroga sacensībās.

Sasniegumi futbolā

Latvijas Jaunatnes meiteņu čempionātā Sēlijas Sporta skolas meiteņu futbola vecākajā grupā ir iegūti šādi sasniegumi:

  • 2006.gadā – 3.vieta
  • 2010.gadā – 2.vieta
  • 2011.gadā – 2.vieta

Sieviešu nacionālajā izlasē ir spēlējusi Ilze Ose . Latvijas Jaunatnes izlasē U19 ir spēlējušas Ilze Kalnieša, Ilze Ose, Ilze Liniņa, Lineta Liepiņa, Ilze Sparāne.

Sasniegumi vieglatlētikā

Laine Donāne 2011.gada Latvijas čempione šķēpu mešanā (D vecuma grupā). 2011.gada Eiropas skolēnu čempionāta bronzas medaļas ieguvēja bumbiņas mešanā(1998.gada dzimušās meitenes).

Lūgums audzēkņu vecākiem:

· atbalstīt savus bērnus, mācīt atbildību par sevi mācību treniņu darbā,

· vecāku līdzdalība jauno audzēkņu sagatavošanai treniņu nodarbībām.