Apstiprināts Viesītes novada pašvaldības LEADER programmas projekts

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta  „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā” Nr. 17/AL24/2/A019.22.3-4 līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots ELFLA līdzfinansēta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks 1.09.2017. – 31.08. 2018. 

Iesniegts projekts “Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana”

13. jūlija domes sēdē tika nolemts apstiprināt SIA “Viesītes komunālā pārvalde” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu atlases kārtas projektu iesniegumu atlasē ar projektu “Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana”. Jūlija mēnesī SIA “Viesītes komunālā pārvalde” projektu iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu

Uzsākti darbi pašvaldības grants ceļa pārbūves projekta ieviešanai

Jūlija mēnesī ir uzsākti būvniecības darbi pašvaldības projektam “Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve”, Nr. 17-05-A00702-000019. Ceļa pārbūves darbus veic SIA “Ošukalns” Līgums paredz, ka objekts ekspluatācijā jānodod četru mēnešu laikā.

Paziņojums Viesītes pilsētas iedzīvotājiem.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” informē, sakarā ar  ūdens sagatavošanas stacijas darbības traucējumiem, Viesītes pilsētā ūdens kvalitāte neatbilst MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, ūdenim ir paaugstināti dzelzs un duļķainības rādītāji.

Aizvadīti 5.tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”