Viesītes novada pašvaldība izstrādāja un iesniedza divus projektus vides jomā

Latvijas vides aizsardzības fonds ir izsludinājis projektu konkursu aktivitātē – Publisko ūdeņu pārvaldība, kuras ietvaros atbalstāmās apakšaktivitātes ir 3.1. Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai un 3.2. Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes.

Apakšaktivitātē 3.1 izstrādāts un iesniegts projekts “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde”. Līdz šim laikam izmantojām  Valsts zivsaimniecības pētniecības institūta izstrādāto dokumentu “Viesītes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”, kas ir novecojuši.

Turpinās darbi pie pašvaldības ceļa Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūves

Lauku atbalsta dienests ar 06.11.2017. lēmumu Nr. 05.3-11/17/105-e ir apstiprinājis projekta iesnieguma “Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve” Nr.17-05-A00702-000092.  Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Notiek darbi pie Veselības un sociālās aprūpes centra būvniecības

Pamatojoties uz 2017. gada 25. oktobra domes sēdes Nr. 17 lēmumu Nr. 1., ir uzsākti darbi pie būvobjekta „Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām” II kārtas būvdarbiem, Viesītē, Smilšu iela 39. Objektā ir norobežots un iekārtots būvlaukums, uzstādīta būvtāfele, ēkā notiek demontāžas darbi.

Viesītes novada pašvaldība turpina Veselības veicināšanas projekta ieviešanu

2018. gadā Viesītes novada pašvaldība turpina pērn uzsāktā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” īstenošanu. Janvāra mēnesī notiks vingrošanas nodarbības PII “Zīlīte”, Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā, kā arī turpinājās peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas audzēkņiem.

ESF projekta ”Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/016) grafiks 2018. gada februāra mēnesim

Viesītes novada iedzīvotāju aptauja Attīstības programmas īstenošanas uzraudzībai

Viesītes novada Attīstības un Plānošanas nodaļas speciālisti Jūs aicina piedalīties Viesītes novada Attīstības programmas 2014. – 2020. īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu, novērtēt Viesītes novada attīstību par laika periodu 2014.- 2017.g.!

ESF projekta”Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/016) grafiks 2018.gada janvāra mēnesim

Darbs Attīstības un plānošanas nodaļā

Nodaļā strādā pieci speciālisti. Galvenais darbs notiek pie attīstības plānošanas un investīciju piesaistes, īpašumu apsaimniekošanas, iepirkumu veikšanas, būvniecības dokumentu izstrādes, projektu izstrādes, to īstenošanas. Ir veikta Viesītes novada Attīstības programmas 2014.–2020. Rīcību plāna un Investīciju aktualizācija. 2017.gadā tika uzsākta jauna Teritorijas plānojuma izstrāde. Tas ir viens no svarīgākajiem dokumentiem zemes izmantošanas un apbūves jomā. Līdz šim ir apkopota nepieciešamā informācija, kura tiek apstrādāta un sistematizēta, informēti iedzīvotāji par plānojuma izstrādi un saņemti iesniegumi no iedzīvotājiem individuāli un uzņēmējiem. 2018. gada pirmajā pusē sabiedrības apspriešanai tiks nodota plānojuma 1.redakcija. Pateicoties speciālistu profesionālai kompetencei, spējai strādāt komandā, pozitīvai attieksmei pret darbu un aizrautībai, esam spējuši strādāt efektīvi un rezultatīvi.

Aicinām piedalīties Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta konsultāciju dienā

Pašvaldību pieredzes braucienos izzina Eiropas tendences enerģētikā

Noslēgušies Zemgales Plānošanas reģiona rīkotie pieredzes apmaiņas braucieni pašvaldību enerģētikas speciālistiem, kuros 16 Zemgales pašvaldību eksperti ieguva jaunas zināšanas par tuvējo kaimiņvalstu īstenoto enerģētikas nozarē.