Čeladžas un Viesītes novada jauniešu apmaiņas laikā iepazīstina ar projekta rezultātiem

Jauniešiem no Viesītes un Čeladžas tikšanās laikā bija iespēja uzzināt par Viesītes vidusskolas Erasmus+ projektu “WORDS UNITE US” un tā rezultātiem.

Projekta ietvaros iespēja apmeklēt nūjošanas nodarbības

Projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/016, “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros iespēja apmeklēt nūjošanas nodarbības.  Šī gada 22. augustā plkst. 17:00 Viesītē (pulcēšanās pie Kultūras pils, smilšu ielā2) un plkst. 19:00 Lonē (pulcēšanās pie pagasta pārvaldes) notiks pirmās  nūjošanas nodarbības. 

Tenisa nodarbības augustā

Viesītē turpinās tenisa nodarbības, projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/016, “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros. Pēdējās trīs nodarbības notiks 5., 7. un 11. augustā. Iedzīvotājiem iespēja apmeklēt bezmaksas tenisa nodarbības. Vienas nodarbības ilgums -1h. Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29383204 (Sandra Nikolajeva).

Projektu ietvaros sakārto Riekstu mežu

Viesītes novada pašvaldība ir viens no partneriem Meža attīstības fonda atbalstītajā Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”. Meža dienu 2016.- 2018.gadā ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kuras īsteno parkos. Projekta moto: „Kopā nākotnes mežam!”. Projekta īstenošanas laiks 01.07.2017. – 15.09.2017.

Satiksmes organizācijas shēma ceļa remontdarbu laikā

Viesītes novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve”, Nr. 17-05-A00702-000019. realizāciju. Ceļas pārbūves darbus veic SIA “Ošukalns. Projektā paredzētie būvdarbi veicami, nepārtraucot ceļa pamatfunkciju – skatīt transporta organizēšana shēmu.

Apstiprināts Viesītes novada pašvaldības LEADER programmas projekts

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta  „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā” Nr. 17/AL24/2/A019.22.3-4 līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots ELFLA līdzfinansēta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks 1.09.2017. – 31.08. 2018. 

Iesniegts projekts “Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana”

13. jūlija domes sēdē tika nolemts apstiprināt SIA “Viesītes komunālā pārvalde” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu atlases kārtas projektu iesniegumu atlasē ar projektu “Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana”. Jūlija mēnesī SIA “Viesītes komunālā pārvalde” projektu iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

Uzsākti darbi pašvaldības grants ceļa pārbūves projekta ieviešanai

Jūlija mēnesī ir uzsākti būvniecības darbi pašvaldības projektam “Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve”, Nr. 17-05-A00702-000019. Ceļa pārbūves darbus veic SIA “Ošukalns” Līgums paredz, ka objekts ekspluatācijā jānodod četru mēnešu laikā.

Pabeigta projekta “Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” ieviešana

Jūnija nogalē ir pabeigta projekta “Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” ieviešana un sasniegti plānotie rezultāti. 20. jūnijā ir sagatavoti un Krustpils novada būvvaldē ir iesniegti dokumenti par būves gatavību ekspluatācijai.  Projekta mērķis bija atjaunot Mīlestības taku veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai no Viesītes Mazā ezeriņa līdz putnu vērošanas vietai – Draudzības kalniņam.

Realizēts projekts “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā”

Jūnija sākumā Viesītes novada pašvaldības saņēma lēmumus par LEADER projekta iesniegumu apstiprināšanu “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā”. Pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības rīkoto Publisko iepirkumu likumā nereglamentēto iepirkumu “Norobežojošo barjeru piegāde”, 7. jūnijā tika noslēgts līgums ar uzņēmumu AS “AJ Produkti” par barjeru piegādi.  Norobežojošās barjeras jau tika pielietotas pirmajā pasākumā, nodrošinot pasākuma vietas norobežošanu Sēlijas tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā” Viesītē.