Izveidota spēle “Izzini Viesītes novadu”

2017. gadā pašvaldības izsludinātajā NVO projektu konkursā, biedrība “Sēļu zīle” startēja ar projektu “izglītojošas spēles par Viesītes novadu izveide un pieejamības nodrošināšana”. Projekta rezultātā Viesītes pilsētas deviņdesmitgadē, sadarbībā ar Viesītes muzeju “Sēlija”, interneta vidē ir tapusi spēle “Izzini Viesītes novadu” ar 23 jautājumiem. Spēle pieejama gan pašvaldības, gan biedrības mājaslapās: http://seluzile.lv/?page_id=639

Pašvaldības speciālisti informē par projektu ieviešanu Viesītes vidusskolā

13. februārī Viesītes novada pašvaldības speciālisti, Jaunatnes lietu speciāliste Austra Saturiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva un projektu administratore Laura Zvirbule, viesojās vidusskolā, lai informētu skolas vadību un pedagogus par aktuālajiem projektiem.

Sēlijai kopīga tūrisma stratēģija

Kas Sēlijai ir kopīgs? Teritorija, tradīcijas, sēliskā valodas izloksne, centieni to visu saglabāt un uzturēt. Sēlija kā kultūrvēsturiskais novads savu atpazīstamību atguva  pagājušā gadsimta deviņdesmito  gadu . Sākotnēji tās teritoriālā identitāte izsekojama kopš Sēlijas bīskapijas dibināšanas 1218. gadā.  Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas 20. gadsimta sākumā to pieskaitīja Zemgales kultūrvēsturiskajam novadam. Vēstures notikumu gaitā Sēlijas vārds nav pazudis, bet gan gluži otrādi – tas ir ieguvis jaunu nozīmi ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā. Pateicoties sabiedrībā atpazīstamu cilvēku un vietējo entuziastu darbam, Sēlija ir ieguvusi otro elpu.

Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa aicina uz tikšanos Elkšņu kultūras namā 2018. gada 19. februārī plkst. 09:30

Viesītes novada iedzīvotāju aptauja Attīstības programmas īstenošanas uzraudzībai

Viesītes novada Attīstības un Plānošanas nodaļas specialisti Jūs aicina piedalīties Viesītes novada Attīstības programmas 2014. – 2020. īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu, novērtēt Viesītes novada attīstību par laika periodu 2014.- 2017.g.!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Viesītes novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti trīs gadu uzraudzības ziņojumā par Viesītes novada Attīstības programmas ieviešanu, un kopā ar citiem izvērtējamiem materiāliem kalpos par pamatu Viesītes novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijai un vajadzības gadījumā arī grozījumu veikšanai novada attīstības programmā.

Projekts atbalstam izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Kopš 2017.gada septembra Viesītes novada pašvaldība īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu  projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošana. Projekts ir Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. Pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Tā īstenošanas rezultātā tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem individuālas pieejas attīstībā Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā. 

Viesītes novada pašvaldība izstrādāja un iesniedza divus projektus vides jomā

Latvijas vides aizsardzības fonds ir izsludinājis projektu konkursu aktivitātē – Publisko ūdeņu pārvaldība, kuras ietvaros atbalstāmās apakšaktivitātes ir 3.1. Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai un 3.2. Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes.

Apakšaktivitātē 3.1 izstrādāts un iesniegts projekts “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde”. Līdz šim laikam izmantojām  Valsts zivsaimniecības pētniecības institūta izstrādāto dokumentu “Viesītes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”, kas ir novecojuši.

Turpinās darbi pie pašvaldības ceļa Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūves

Lauku atbalsta dienests ar 06.11.2017. lēmumu Nr. 05.3-11/17/105-e ir apstiprinājis projekta iesnieguma “Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles pārbūve” Nr.17-05-A00702-000092.  Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Notiek darbi pie Veselības un sociālās aprūpes centra būvniecības

Pamatojoties uz 2017. gada 25. oktobra domes sēdes Nr. 17 lēmumu Nr. 1., ir uzsākti darbi pie būvobjekta „Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām” II kārtas būvdarbiem, Viesītē, Smilšu iela 39. Objektā ir norobežots un iekārtots būvlaukums, uzstādīta būvtāfele, ēkā notiek demontāžas darbi.

Viesītes novada pašvaldība turpina Veselības veicināšanas projekta ieviešanu

2018. gadā Viesītes novada pašvaldība turpina pērn uzsāktā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” īstenošanu. Janvāra mēnesī notiks vingrošanas nodarbības PII “Zīlīte”, Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā, kā arī turpinājās peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas audzēkņiem.