Viesītes novada dome apstiprinājusi vietējo projektu konkursa rezultātus

Viesītes novada domes organizētajā vietējo projektu konkursā 2019. gadā kopā tika saņemti 12 projektu pieteikumu, kuri  tika izvērtēti Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejā un 11 no tiem apstiprināti domes sēdē.

 1. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Pāri upei”, projekta vadītājs Ārijs Bārdulis “Gājēju laipas atjaunošana pāri Dienvidsusējas upei Elkšņu pagasta centrā”;
 2. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Sabīne Zupa “Mācību dienas cikls – Cāļu dienas Viesītes novadā – Lonē!”;
 3. Biedrība “Ritten”, projektu vadītāja Kristīne Verečinska “Māla veidošanas nodarbības Rites pagasta bērniem, pusaudžiem un jauniešiem”;
 4. Biedrība “Sēļu klubs”, projektu vadītāja Ilma Svilāne “Vecā Stendera dārgumu sala”;
 5. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Laura Ponomarenko “Izaicini sevi šajā vasarā”;
 6. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Inita Osma “Tautas tērpa elementu papildināšana VPDK “iDeja” Viesītes novada atpazīstamības veicināšanai”;
 7. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Laura Zvirbule “Sporta ielas otrie pagalma svētki “Vesela ģimene””;
 8. Biedrība “Sēļu zīle”, projekta vadītāja Ināra Elberte “Nodarbību cikls – Kā labāk dzīvot”;
 9. Vietējo iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Inta Malceniece “Aiziet vasarā – Bērniem prieks”;
 10. Saukas Evaņģēliski luteriskā draudze, projektu vadītājs Valdis Piekuss “Saukas Dievnama novērtēšana pēc 200 gadiem”;
 11. Biedrība “Zīle”, projektu vadītāja Elita Skadiņa “Novada rokdarbnieku tīklošanās izpētes braucienā uz Zemgales amatniecības centriem”.

Atbalstīto projektu vadītāji tiek aicinātas ierasties Viesītes novada pašvaldībā pie juristes no 7. maija līdz šī gada 18. maijam, lai parakstītu Sadarbības līgumu par projekta ieviešanu. Projektu īstenošana tiks uzraudzīta, un rezultāti vērtēti.

Turpinās starptautiska projekta par mitrāju apsaimniekošanu īstenošana

Turpinās projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) īstenošana.  Notiek darbs pie  dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Supes purvs”, kurš atrodas Viesītes novadā, un dabas liegumam “Pelēču ezera purvs” Preiļu novadā izstrādes. Abi dabas liegumi ir daļa no Natura 2000 teritorijām Latvijā. Mitrāju ekosistēmu aizsardzību Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā šobrīd kavē/traucē zināšanu un pieredzes trūkums par vērtīgo mitrāju biotopu aizsardzību.

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” paredzēta šī gada maijā. Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Dienas nometne skolniekiem “Jauns-aktīvs-vesels”

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros skolēnu pavasara brīvlaikā tiek organizēta 2 dienu nometne Viesītes vidusskolas skolēniem.  Nometne notiks 14. un 15. martā no plkst. 9:00 – 15:00. 

Aktīvs šodien, vesels rīt!

Viesītes novada pašvaldība kopš 2017. gada īsteno projektu Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, kas piedāvā bez maksas apmeklēt dažādas veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes visu vecumu grupu iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros Viesītes novada speciālistiem iespēja apgūt jaunu darba pieredzi

Zemgales reģiona ieviestā projekta No. LLI-317 “SocQuality” ietvaros Viesītes, Jaunjelgavas, Auces un Dobeles novadu pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanās pasākumu sniegšanā. Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja SIA „Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja I.Laizāne, Sociālā dienesta vadītāja S.Matačina, Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem S.Bantauska, Jaunatnes lietu speciāliste D.Sala un Jaunatnes darbiniece L.Liepiņa.   Projekta vadības grupas sanāksmē piedalījās Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja G.Dimitrijeva. Pieredzes apmaiņas pasākums notika 2019. gada 5.-6. februārī Jelgavā. Pasākuma dalībnieki apmeklēja Psihoneiroloģisko slimnīcu “Ģintermuiža” muzeju, kur bija iespēja uzzināt par “aizņemtības terapiju” un “uz savas ādas” izbaudīja mākslas terapijas piedāvāto pulciņu Jelgavas bērnu un jauniešu centru “Junda”. Sociālā darbā, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti, veicot dažādus iekļaujošus pasākumus, kā arī pašiem darbiniekiem mazinātu izdegšanas riskus, ir iespēja plaši pielietot mākslas terapijas metodes.

Starptautiska projekta ietvaros iegādātu aprīkojumu pielieto veselīga dzīvesveida popularizēšanā bērniem un jauniešiem

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību 2018.gadā uzsāka Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projekta “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295/V-R communities/ īstenošanu. Projekta mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos; abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.  Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”.

Veselības nedēļa Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā

Februāra pirmajā nedēļā no 4. – 8. februārim Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā notika 4 dienu veselības aktivitāšu cikls “Veselības virpulī”. Veselības aktivitāšu nedēļā aktīvi darbojās 15 bērni, kuri izzināja, pētīja, jautāja, diskutēja, veidoja, klausījās, līdzdarbojās, vingroja un mācījās. Katra diena bija darbīga un interesanta, kā arī izglītojoša un pamācoša.

Zemgalē apgūst pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā

2019. gada 5. un 6. februārī Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” (LLI – 317) ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu sniegšanā. Galvenā uzmanība tika pievērsta sociālās rehabilitācijas un iekļaušanas pasākumu metodēm, kā arī profesionālās izdegšanas risku mazināšanas pasākumiem.

Projektam “Radošās rezidences Viesītē” uzsākti būvdarbi

2019. gada 4. februārī  uzsākti būvdarbi projektam “Radošās rezidences Viesītē”. Pamatojoties uz veikto iepirkumu,   noslēgts  līgums ar SIA “Defass-D” par radošo rezidenču izbūvi un  ar  SIA “Buvkon” par būvuzraudzību.