Viesītes novada seniori piedalās pasākumā Rokišķos

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokišķu rajona pašvaldību īsteno Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projektu “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295/V-R communities/. Tā mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Abās apdzīvotās vietās cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties un pavadīt laiku aktīvi.  Projekta moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”.

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem gandrīz 800 programmās

Pirmdien, 27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad piedāvāto programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis teju divkārt, un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam, un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Lonē top jauns tūrisma objekts

2019. gada aprīlī un maijā notiek aktīvs darbs pie šaursliežu dzelzceļa vēstures stacijas izveides Lonē. Darbi tiek veikti Viesītes novada pašvaldības īstenotā projekta “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā” Nr.18-05-AL24-A019.2204-000004 ietvaros. Paralēli būvdarbiem attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti sadarbojoties ar kolēģiem, apkopo informāciju stendiem.

Projekta ietvaros Viesītes novada speciālisti apgūst darba pieredzi Lietuvā

Īstenojot projektu No. LLI-317 “SocQuality”, tā partneris, Kretingas Dienas aktivitāšu centrs (Lietuva), organizēja Viesītes, Jaunjelgavas, Auces un Dobeles novadu pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem un jaunatnes darba speciālistiem no Latvijas un Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem un Jonišķiem pieredzes apmaiņu un apmācības, kā arī projekta vadības grupas sanāksmi Kretingā. Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja projektu administratore L.Maisaka, jaunatnes lietu speciāliste D.Sala, sociālās darbinieces S.Matačina un I.Latiševa. Pieredzes apmaiņas pasākums un apmācības notika 2019. gada 15.-16. maijā.

Brauciens senjoriem uz apmācībām “Kā veselīgi novecot”, aicinām pieteikties!

Projekta “Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis comunities” /V-R communities/ ietvaros tiek organizēts brauciens senjoriem (55+) uz apmācībām  “Kā veselīgi novecot”. Apmācības notiks š.g. 6.jūnijā Rokiškos no plkst. 10:00 – 17:00. 

Obligāti pieteikties līdz 4. jūnijam plkst. 17:00, rakstot uz e-pastu liene.maisaka@viesite.lv vai zvanot tel. 26691248. Piesakoties norādīt kontakttālruni. 

Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” uzsākšanas sabiedriskā apspriešana

Uzsākts darbs pie projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” Nr. 1-08/388/2018. Projekta izstrādes ietvaros būs sagatavots Saukas ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, definēta ezera ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība, kā  arī izstrādāti Saukas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi.

Projekta “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” uzsākšanas sabiedriskā apspriešana notiks 2019. gada 17.maijā plkst.11:00, Lonē  „Pagastmājā”, Saukas pagasts, Viesītes novads. Tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, bet īpaši tiek aicināti tie, kuru darbība vai īpašums saistīts ar Saukas ezeru.  

Veselā miesā vesels gars

Īstenojot projektu Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” Viesītes novada iedzīvotājiem lieliska iespēja rūpēties, par savu veselību piedaloties dažādas aktivitātes.

Jaunumi INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 atbalstītajos projektos

Viesītes novada pašvaldība īsteno četrus starptautiskus šīs programmas līdzfinansētus projektus.

Viesītes novada dome apstiprinājusi vietējo projektu konkursa rezultātus

Viesītes novada domes organizētajā vietējo projektu konkursā 2019. gadā kopā tika saņemti 12 projektu pieteikumu, kuri  tika izvērtēti Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejā un 11 no tiem apstiprināti domes sēdē.

 1. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Pāri upei”, projekta vadītājs Ārijs Bārdulis “Gājēju laipas atjaunošana pāri Dienvidsusējas upei Elkšņu pagasta centrā”;
 2. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekta vadītāja Sabīne Zupa “Mācību dienas cikls – Cāļu dienas Viesītes novadā – Lonē!”;
 3. Biedrība “Ritten”, projektu vadītāja Kristīne Verečinska “Māla veidošanas nodarbības Rites pagasta bērniem, pusaudžiem un jauniešiem”;
 4. Biedrība “Sēļu klubs”, projektu vadītāja Ilma Svilāne “Vecā Stendera dārgumu sala”;
 5. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Laura Ponomarenko “Izaicini sevi šajā vasarā”;
 6. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Inita Osma “Tautas tērpa elementu papildināšana VPDK “iDeja” Viesītes novada atpazīstamības veicināšanai”;
 7. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Laura Zvirbule “Sporta ielas otrie pagalma svētki “Vesela ģimene””;
 8. Biedrība “Sēļu zīle”, projekta vadītāja Ināra Elberte “Nodarbību cikls – Kā labāk dzīvot”;
 9. Vietējo iniciatīvu grupa, projektu vadītāja Inta Malceniece “Aiziet vasarā – Bērniem prieks”;
 10. Saukas Evaņģēliski luteriskā draudze, projektu vadītājs Valdis Piekuss “Saukas Dievnama novērtēšana pēc 200 gadiem”;
 11. Biedrība “Zīle”, projektu vadītāja Elita Skadiņa “Novada rokdarbnieku tīklošanās izpētes braucienā uz Zemgales amatniecības centriem”.

Atbalstīto projektu vadītāji tiek aicinātas ierasties Viesītes novada pašvaldībā pie juristes no 7. maija līdz šī gada 18. maijam, lai parakstītu Sadarbības līgumu par projekta ieviešanu. Projektu īstenošana tiks uzraudzīta, un rezultāti vērtēti.

Turpinās starptautiska projekta par mitrāju apsaimniekošanu īstenošana

Turpinās projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) īstenošana.  Notiek darbs pie  dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Supes purvs”, kurš atrodas Viesītes novadā, un dabas liegumam “Pelēču ezera purvs” Preiļu novadā izstrādes. Abi dabas liegumi ir daļa no Natura 2000 teritorijām Latvijā. Mitrāju ekosistēmu aizsardzību Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā šobrīd kavē/traucē zināšanu un pieredzes trūkums par vērtīgo mitrāju biotopu aizsardzību.