Realizēts projekts Publisko interneta pieejas punktu izveidē

Šī gada 30. jūnijā noslēdzās pašvaldības īstenotais projekts nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/019 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viesītes novadā”. Projekta ietvaros ir izveidoti 9 un pilnveidoti 5 esošie publiskie interneta pieejas punkti ar kopējo projekta finansējumu EUR 21 928,44, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir EUR 18 639,17, valsts budžeta dotācija EUR 657,85 un pašvaldības līdzfinansējums EUR

Publiskajos interneta pieejas punktos uzstāda datorkomplektus

Viesītes novada pašvaldība projekta Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/019 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viesītes novadā” ietvaros ir iegādājusies 9 datorkomplektus ar atbilstošu programmatūru, kurus šobrīd datortīkla administrators uzstāda plānotajos publiskajos interneta pieejas punktos ar pieeju datortehnikai: Viesītes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Viesītes muzejā „Sēlija”, Viesītes bibliotēkā, Lones Tautas namā, Saukas pagasta Lones bibliotēkā, Saukas pagasta Saukas bibliotēkā,

Turpinās Publisko interneta pieejas punktu projekta ieviešana

Kā jau iepriekš tika informēts, Viesītes novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/019 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viesītes novadā”, kura ietvaros plānots izveidot 9 jaunus un pilnveidot 5 esošus publiskos interneta pieejas punktus.

Viesītes novadā tiek ieviests Publisko interneta pieejas punktu projekts

Viesītes novada pašvaldība ir uzsākusi projekta nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/019 “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viesītes novadā” īstenošanu. Projekta mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam Viesītes novadā pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves