Izveidota spēle “Izzini Viesītes novadu”

2017. gadā pašvaldības izsludinātajā NVO projektu konkursā, biedrība “Sēļu zīle” startēja ar projektu “izglītojošas spēles par Viesītes novadu izveide un pieejamības nodrošināšana”. Projekta rezultātā Viesītes pilsētas deviņdesmitgadē, sadarbībā ar Viesītes muzeju “Sēlija”, interneta vidē ir tapusi spēle “Izzini Viesītes novadu” ar 23 jautājumiem. Spēle pieejama gan pašvaldības, gan biedrības mājaslapās: http://seluzile.lv/?page_id=639

Pašvaldības speciālisti informē par projektu ieviešanu Viesītes vidusskolā

13. februārī Viesītes novada pašvaldības speciālisti, Jaunatnes lietu speciāliste Austra Saturiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva un projektu administratore Laura Zvirbule, viesojās vidusskolā, lai informētu skolas vadību un pedagogus par aktuālajiem projektiem.

Sēlijai kopīga tūrisma stratēģija

Kas Sēlijai ir kopīgs? Teritorija, tradīcijas, sēliskā valodas izloksne, centieni to visu saglabāt un uzturēt. Sēlija kā kultūrvēsturiskais novads savu atpazīstamību atguva  pagājušā gadsimta deviņdesmito  gadu . Sākotnēji tās teritoriālā identitāte izsekojama kopš Sēlijas bīskapijas dibināšanas 1218. gadā.  Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas 20. gadsimta sākumā to pieskaitīja Zemgales kultūrvēsturiskajam novadam. Vēstures notikumu gaitā Sēlijas vārds nav pazudis, bet gan gluži otrādi – tas ir ieguvis jaunu nozīmi ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā. Pateicoties sabiedrībā atpazīstamu cilvēku un vietējo entuziastu darbam, Sēlija ir ieguvusi otro elpu.

Viesītes novada pašvaldība turpina Veselības veicināšanas projekta ieviešanu

2018. gadā Viesītes novada pašvaldība turpina pērn uzsāktā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” īstenošanu. Janvāra mēnesī notiks vingrošanas nodarbības PII “Zīlīte”, Viesītes vidusskolā un Rites pamatskolā, kā arī turpinājās peldēšanas apmācības Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas audzēkņiem.

Viesītes novada iedzīvotāju aptauja Attīstības programmas īstenošanas uzraudzībai

Viesītes novada Attīstības un Plānošanas nodaļas speciālisti Jūs aicina piedalīties Viesītes novada Attīstības programmas 2014. – 2020. īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu, novērtēt Viesītes novada attīstību par laika periodu 2014.- 2017.g.!

Viesītes novada Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas tikšanās

2017.gada 26.septembrī uz Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas un izstrādātāju – SIA “Reģionālie projekti” pārstāvju tikšanos ieradās visu nozaru speciālisti, mūsu vietējie politiķi, kā arī apvienotās Būvvaldes vadītāja D. Cikanoviča, Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja A. Ķiploka. Sanāksmē  tika pārrunāti jautājumi par Teritorijas plānojuma sadaļām, saturu, atbilstību normatīvajiem aktiem un pašvaldības vēlmēm, lai nodrošinātu turpmāko attīstību, zemju un teritorijas kopumā izmantošanu.Ikviens pauda savu viedokli par viņaprāt svarīgām lietām, kuras jāņem vērā izstrādājot dokumentu.

Viesītes novadā īstenots projekts “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā”

Viesītes novada pašvaldība Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēta projekta “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” Nr. 17/AL24/2/A019.22.03-3 īstenošanu uzsāka 2017.gada jūnijā pēc tam, kad tika saņemts Lauku Atbalsta dienesta lēmums par LEADER programmas projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Aktualitātes Attīstības un plānošanas nodaļā

Paralēli iesākto Eiropas Savienības fondu un programmu līdzfinansētu projektu īstenošanai, Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti strādā pie dažādu jautājumu risināšanas.

Sēlijas novadu apvienības biedru tikšanās

13.septembrī  Sēlijas novadu apvienības biedri tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības  (LPS) priekšsēdētāju Gintu Kaminski , padomnieci reģionālās attīstības jautājumos Ivitu Peipiņu un vecāko padomnieku Māri Pūķi, kā arī ar deutātu Juri Vectirānu un Jēkabpils pilsētas pārstāvjiem,

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.