Noteikumi

NoteikumiSkatīt
Viesītes novada publisko interneta pieejas punktu ar pieeju datortehnikai lietošanas noteikumi Viesītes novada publiskajos interneta pieejas punktos ar pieeju datortehnikaiNoteikumi
Par noteikumu „Reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība” apstiprināšanuNoteikumi
Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi novada trūcīgajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēmNoteikumi
Par Viesītes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās Viesītes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzībuNoteikumi
Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs sadalei Viesītes novadāNoteikumi
Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību
Viesītes novada pašvaldībā
Noteikumi
Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas,
saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību
Noteikumi
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartēNoteikumi
Informācijas sistēmas drošības noteikumiNoteikumi
Informācijas sistēmas lietošanas noteikumiNoteikumi
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumiNoteikumi
Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumiNoteikumi
Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumiNoteikumi
''Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Noteikumi