Nolikumi

NolikumiSkatīt
Iestādes „Viesītes novada pašvaldība” nolikumsNolikums
Viesītes novada Elkšņu pagasta pārvaldes nolikumsNolikums
Viesītes novada Rites pagasta pārvaldes nolikums
Nolikums
Viesītes novada Saukas pagasta pārvaldes nolikums
Nolikums
Viesītes novada pašvaldības koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisijas
Nolikums
Viesītes novada pašvaldības konkursa „Baltās mājas"Nolikums
Apbalvojumu, Goda rakstu un dāvinājumu piešķiršanas kārtība
Viesītes novadā
Nolikums
Par Viesītes novada pašvaldības darbinieku
kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanu
Nolikums
Viesītes novada pašvaldības policijas NOLIKUMSNolikums
Viesītes novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums Nolikums
Veco ļaužu nama nolikumsNolikums
Dzīvojamās mājas sociāli neaizsargātām ģimenēm/ personām nolikumsNolikums
Viesītes novada sociālā dienesta aprūpes mājas pakalpojuma nolikumsNolikums
Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu
(Rites pamatskola, Viesītes vidusskola) skolēniem un pedagogiem un konkursa „Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai
Nolikums
Viesītes muzeja „SĒLIJA” nolikumsNolikums
Viesītes novada medību koordinācijas komisijas nolikumsNolikums
Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu nolikums
Nolikums
Viesītes Sporta skolas nolikums
Nolikums
Pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte" nolikumsNolikums
Viesītes mūzikas un mākslas skolas nolikums
Nolikums
Nolikums „Mazā Bānīša Balva”Nolikums
Par finansiālo atbalstu sportam Viesītes novadāNolikums
Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumiNolikums
Komunālo jautājumu komisijas nolikumsNolikums
Viesītes novada pašvaldības nolikumsNolikums