Darba pārskats

PĀRSKATS PAR NOVADA BIBLIOTĒKU DARBU 2013. GADĀ

Viesītes novada bibliotēkās 2013.gads ir bijis darbīgs, notikumiem bagāts un ražīgs. Līdztekus ierastajiem bibliotekārā darba procesiem – lietotāju apkalpošanai, krājuma organizēšanai un pilnveidei, bibliotēkas publicitātei, lasīšanas un  grāmatu popularizēšanai (literāriem un tematiskiem pasākumiem, izstādēm) u.c. darbiem – bibliotēku darbinieki intensīvi gatavojušies 2014.gadā gaidāmajai novada bibliotēku akreditācijai. Daudz strādāts pie bibliotēku vizuālā koptēla veidošanas – veikti lielāki vai mazāki remonti, pirktas mēbeles un cits aprīkojums.

Par to, kā bibliotēkas izmantojuši novada iedzīvotāji, visspilgtāk liecina galvenie bibliotēku izmantošanas rādītāji.

tabula7

Bibliotēku krājumu komplektēšanas un organizācijas galvenais uzdevums 2013. gadā –lietotājiem aktuāla un atbilstoša krājuma veidošana

Viens no faktoriem, kas ietekmē bibliotēku izmantošanu, ir piedāvāto pakalpojumu kvalitāte, jauno grāmatu un abonētās periodikas klāsts bibliotēkās. Viens no galvenajiem novada bibliotēku finansēšanas avotiem, ir pašvaldība. Finansiālo iespēju robežās visas bibliotēkas arī 2013.gadā papildinājušas savus krājumus ar jauniem izdevumiem.

Krājuma komplektēšana no pašvaldības līdzekļiem

tabula6

Bibliotēku krājumu ar jaunām grāmatām un žurnāliem papildinājuši arī iedzīvotāji, kā arī akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām” un VKKF projektos iegūtās grāmatas un CD.

Pārējie krājumu papildināšanas avoti – dāvinājumi, akcija „Atbalsts lauku bibliotēkām”, VKKF projekti

 tabula5

Krājumu papildināšanā būtisks 2013.gadā bija kultūras projekts „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”. Vasarā Viesītes bibliotēka, pārstāvot Viesītes novada bibliotēkas, iesniedza projekta pieteikumu šajā projektā un ieguva latviešu oriģinālliteratūras grāmatu kolekciju – 73 izdevumus par 400,- Ls, kā arī iespēju Viesītes novada bibliotēku lasītājiem un pārējiem interesentiem organizēt tikšanos ar rakstnieci Daci Judinu.

Lai projektā iegūto grāmatu kolekcija neiegultu vienas – Viesītes – bibliotēkas plauktos, bet patiešām būtu visa novada bibliotēku lasītāju ieguvums, tā šobrīd ceļojošās izstādes veidā apceļo pagastu bibliotēkas (katrā no bibliotēkām tā atradīsies 2 mēnešus), kur to lasītāji var pamatīgāk iepazīt  grāmatu klāstu. Paredzēts, ka 2014. gada augustā grāmatu kolekcija atceļos atpakaļ uz Viesītes bibliotēku, kur jebkurā brīdī būs pieejama ikvienai no novada bibliotēkām un to lietotājiem.

Šī projekta ietvaros Viesītes bibliotēka gada nogalē saņēma arī otru grāmatu kolekciju – 26 izdevumus par summu – 188,98 Ls.

Kopā šajā projektā – 99 izdevumi (91 grām., 6 CD, 2 nošu izd.) par summu 588,98 Ls.

Maza novada bibliotēku pluss – salīdzinoši nelielie attālumi starp bibliotēkām, kas ļauj izvērst ciešāku sadarbību un koordinēt krājumu komplektēšanu un izmantošanu.

Viesītes bibliotēka atrodas novada centrā un ir ar vislielāko lasītāju skaitu, tās krājuma komplektēšanai paredzēti vislielākie līdzekļi, tāpēc tā jaunus izdevumus komplektē saskaņā ar bibliotēkas esošo un potenciālo lietotāju (arī novada  pagastu bibliotēku lasītāju) vajadzībām un interesēm komplektēšanā tiek domāts arī par nopietnāku izdevumu iegādi, lai tos var izmantot novada pagastu bibliotēkas, kuru līdzekļi komplektēšanai ir daudz mazāki.

Tas, kā Viesītes novada bibliotēkas 2013.gadā izmantojušas Viesītes bibliotēkas fondus, redzams tabulā:

tabula4

Bibliotēku organizētie pasākumi 2013.gadā

tabula3

Bibliotēku pasākumiem raksturīgi:

–          pasākumu saturs – saistīts ar literatūru, grāmatu,

–          sagatavošanā izmantoti bibliotēkas resursi,

–          adresāti – esošie un potenciālie lasītāji,

–          sagatavošanā netiek ieguldīti lieli finansiālie līdzekļi,

–          nenes peļņu, to mērķis – dot jaunas zināšanas un reizē sniegt emocionālu pārdzīvojumu un garīgu baudījumu.

Lielākos pasākumus arī 2013.gadā bibliotēkas organizēja sadarbībā ar kultūras namiem, tā atrisinot finansiālo un autortiesību jautājumus.

 

Pasākumu organizēšanas raksturīgās iezīmes novada bibliotēkās:

–          Viesītes bibliotēkai cieša sadarbība ar viesītes vidusskolu, skolas bibliotēku un kultūras namu,

–          Elkšņu un Rites bibliotēkas – veiksmīga sadarbība ar savu kultūras namu,

–          Lones bibliotēkā – turpinājās interešu grupas „Grāmatu draugi” darbs, tajā uz radošām, praktiskām nodarbībām gada garumā pulcējās bērni,

–          Saukas bibliotēkai – savdabīga kultūras un sabiedriskā centra funkcijas Saukā (dažādi pasākumi, komunālo maksājumu veikšanas vieta, ģimenes ārsta pieņemšanas u.c.).

Nozīmīgākie 2013. gadā bibliotēkās notikušie pasākumi:

  • bibliotēku nedēļas ietvaros aprīlī visās bibliotēkās notikušie pasākumi, Atvērto durvju dienas, konkursi par bibliotēku darbu u.c., kas dod iespēju iepazīt bibliotēku un bibliotekāra darbu;
  • Elkšņu bibliotēkā Bibliotēku nedēļas ietvaros tikšanās ar diviem novadniekiem – ilggadēju kultūras darbinieci, novadpētnieci Mirdzu Lazdiņu un zemnieku, zinātnieku, grāmatas „Varmācības ēnā” autoru Ilgvaru Brunovski.
  • Saukas bibliotēkā – „Dziesmotā diena Saukā” , ar Viesītes novada pašvaldības atbalstu izdotās komponista A. Žilinska bērnu dziesmu grāmatas „Melnkaķītis baltķepītis” atvēršanas svētki,
  • Viesītes bibliotēkas un kultūras pils organizētās tikšanās ar rakstnieci D. Judinu un novadniekiem, brāļiem Godiņiem, ko bija iespēja apmeklēt visa novada iedzīvotājiem
  • visu bibliotēku darbinieku dalība Novadu 12. Grāmatu svētkos Jēkabpilī.

Personāls. Profesionālā pilnveide

Novada bibliotēku bibliotekāres visa gada laikā piedalījušās Jēkabpils galvenās bibliotēkas rīkotajās  bibliotēkas darbinieku sanāksmēs Jēkabpilī, izbraukuma sanāksmē Krustpils novadā, kā arī  pieredzes apmaiņas braucienos uz Salaspili – Salacgrīvu – Rūjienu un Neretas novada bibliotēkām. Bibliotēkas darbinieces kopā ar lasītājiem apmeklēja 12. Grāmatu svētkus Jēkabpilī, kā arī piedalījās svētku noslēguma pasākumā Aizkrauklē.

Novada bibliotēku bibliotekāres visa gada laikā piedalījušās Jēkabpils galvenās bibliotēkas rīkotajās  bibliotēkas darbinieku sanāksmēs Jēkabpilī, izbraukuma sanāksmē Krustpils novadā, kā arī  pieredzes apmaiņas braucienos uz Salaspili – Salacgrīvu – Rūjienu un Neretas novada bibliotēkām. Bibliotēkas darbinieces kopā ar lasītājiem apmeklēja 12. Grāmatu svētkus Jēkabpilī, kā arī piedalījās svētku noslēguma pasākumā Aizkrauklē. Gatavojoties akreditācijai, bibliotēkās veikti remonti, pirktas mēbeles un cits aprīkojums.

Bibliotēku remonti, telpu labiekārtošana, mēbeļu, tehnikas iegāde (Ls)

tabula1

Viesītes bibliotēkā

Lasītavas veiktajā remontā nomainīti iekaramie griesti, nokrāsotas sienas, ieklāts jauns linolejs.

Atjaunots sienas gleznojums bērnu stūrītī. Izremontēta tā abonementa daļa, kur atrodas lasītāju apkalpošanas zona.

Arī te nomainīti iekaramie griesti  un apgaismojums. Logiem iegādātas žalūzijas.

Neremontētajā daļā – apgaismojuma ķermeņiem uzliktas nosedzošās daļas – abažūri.

Elkšņu bibliotēkā

Divās bibliotēkas telpās nomainīts griestu segums un apgaismojums, vienā telpā veikts kosmētiskais remonts un ieklāts lamināts, nomainītas durvis ieejot bibliotēkā.

Lones bibliotēkā

Veikts telpu remonts, radiatoru nomaiņa, iegādāti jauni grāmatu plaukti.

Rites bibliotēkā

Veikts neliels kosmētiskais remonts, izveidots bērnu stūrītis. Iegādāti jauni krēsli (4). Izliktas norādes, kas norāda bibliotēkas atrašanās vietu.

Citas darba jomas:

–          reģiona elektroniskā kopkataloga veidošana

(pagastu bibliotēkām – ziņu sniegšana Jēkabpils galvenajai bibliotēkai par krājumu un jaunieguvumiem; Viesītes bibliotēkai – darbs ar programmu ALISE)

–          novadpētniecības darbs (bibliotēkās rīkotas tikšanās ar novadniekiem, izstādes, papildinātas materiālu mapes u.c. Rites bibliotēkā – novadpētniecības stūrītis sadarbībā ar novadpētnieku Jāni Kolpaku papildināts ar materiāliem par bibliotēkas vēstures gaitām)

–          gatavošanās akreditācijai 2014.gadā

–          dalība SIA „Papīrfabrika „Līgatne” makulatūras vākšanas akcijā „Zaļā bibliotēka”

tabula2

–          izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” veidošana Viesītes bibliotēkā.

               Viena no galvenajām problēmām novada bibliotēku darbā 2013.gadā – nolietotā un novecojusī datortehnika. Tas ietekmē bibliotekāru darbu, kā arī lietotājiem sniedzamo pakalpojumu (īpaši, datorpakalpojumu) kvalitāti.

Viesītes bibliotēkas vadītāja L. Griškena