Nekustamais īpašums Viesītē, Brīvības iela 37A

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 37A, ar kadastra numuru 56150010095,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56150010092  0.3148  ha  platībā; izsoles sākumcena  EUR 1063.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Īpašums ir starpgabals.  Ir uz pirmpirkuma tiesīgās personas.

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020.gada 2.janvārim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas īpašuma pirkšanai nepieteiksies, izsole sāksies 2020.gada 3.janvārī plkst. 9.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print