Viesītes novada pašvaldība iznomā nedzīvojamās telpas Viesītē

Viesītes novada pašvaldība iznomā nedzīvojamās telpas (telpa Nr.4)  133.4 kv.mtr.platībā Viesītes novada, Viesītē, Smilšu ielā 41, būvē ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 56150010314005 . Būves izmantošana paredzēta komercdarbībai.

Nomas maksa  noteikta EUR 0.27  par 1 kv. mtr. Mēnesī plus PVN.  Par komunālajiem pakalpojumiem (atkritumu izvešanu)  un elektroenerģiju jāslēdz līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem.

Pretendentus lūdzam pieteikties līdz 2019.gada 3.decembrim, pieteikumu iesniedzot Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesīte, kancelejā, darba laikā.

Iznomāšanas laiks- 5 gadi

Nedzīvojamo telpu nomas mutiskas izsoles noteikumi un līguma projekts pieejams šeit: VNP_2019-11-25_150212_0001

 

print