Izsole, Ošukalni

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Ošukalni’’, ar kadastra numuru 56350110187, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības  2.73  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 5520.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

        Nodrošinājuma apmērs 10%.

        Uz zemes vienības atrodas citai juridiskai personai valdījumā esošas, zemesgrāmatā nereģistrētas būves un būvju drupas. Par zemes vienību nav noslēgts nomas līgums.

        Iepazīties ar izsoles noteikumiem,  īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 31.oktobrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

       Izsole sāksies 2019.gada 1.novembrī plkst. 9.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

       Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

       Izziņa pa tālruņiem: 65245492  vai mob.t. 29152113.

print