Izsole, Jaunbeteļi

Viesītes novada pašvaldība  rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Jaunbeteļi’’, ar kadastra numuru 56580060171, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 1.2263  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 1784.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

        Nodrošinājuma apmērs 10%.

Daļai no īpašuma ir nomnieks. Jāpārņem saistības.

        Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 31.oktobrim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

        Izsole sāksies 2019.gada 1.novembrī plkst. 9.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

       Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

       Izziņa pa tālruņiem: 65245492  vai mob.t. 29152113.

print