Kārtējā novada domes sēde 2019.gada 15.augustā plkst. 14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2019.gada 15.augustā plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu telpā) un izsludina šādu darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA:

Informatīvie jautājumi- novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, izpilddirektore S.Lūse

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Purvmeži” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/19 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta, “Skosu Pilskalns”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/20 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Mazceļmalieši”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/21 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Ceļmalieši”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/22 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saukas pagasta, “Mazbērīši”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/23 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rites pagasta, “Mazvirši”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2019/24 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Mazkārkļi”, ar kadastra numuru 56580060041, atsavināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu mācību piederumu iegādei Viesītes vidusskolas 1.klases skolēniem.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pusdienu, launaga un brokastu porciju cenām pašvaldības izglītības iestādēs 2019./2020. mācību gadā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Kokneses fonda iesniegumu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par dokumenta “Sociālās iekļaušanās algoritms” apstiprināšanu.

Ziņo: L.Maisaka

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dimanti”, Elkšņu pagastā, Viesītes novadā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adreses piešķiršanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 25, Viesīte, sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izstāšanos no Jēkabpils rajona Saukas pagasta l/s tehnikas, mašīnu u.c. darbarīku kopīgās lietošanas un apkopes kooperatīvās sabiedrības “Ritenis”

Ziņo: J.Līcis, A.Žuks

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par īres līgumu pagarināšanu.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, “Tīrumiņi”, ar kadastra numuru 56880030096, izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, “Zīlītes”, ar kadastra numuru 56880030020, izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Saukas pagasta, “Jaunzvirgzdāres”, ar kadastra numuru 56880030098, izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Elkšņu pagasta, “Mazceļinieki”, ar kadastra numuru 56580010033, izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Annas”, Saukas pagastā, Viesītes novadā.

Ziņo: J.Līcis

PAPILDUS JAUTĀJUMS:

 1. Par personas iesnieguma izskatīšanu.

Ziņo: A.Žuks

print