Viesītes pilsētas svētku laikā tiks pasniegti Viesītes Goda pilsoņa un Viesītes novada Goda pilsoņa apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības kārtējā domes sēdē 2019. gada 18. jūlijā tika nolemts:

Viesītes Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt novadpētniecei Ilmai Svilānei.

Apbalvojums piešķirts par personīgo ieguldījumu muzeja “Sēlija” izveidē, par aktīvu iesaistīšanos Sēlijas kongresu organizēšanā un biedrības “Sēļu klubs” dibināšanā, par Sēlijas  kultūrvēsturisko vērtību pētīšanu, popularizēšanu un saglabāšanu.

Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt Saukas pagasta bibliotekārei Veltai Lācei.

Apbalvojums piešķirts par Saukas pagasta kultūrvēsturisko vērtību pētīšanu un saglabāšanu, par jaunās paaudzes patriotisko audzināšanu, par personīgo ieguldījumu novadnieka- komponista Arvīda Žilinska piemiņas saglabāšanā, Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt.

Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt Rites pagasta uzņēmējam un lauksaimniekam Edvīnam Kampem.
Apbalvojums piešķirts par ilggadēju un sekmīgu uzņēmējdarbības attīstību Viesītes novada Rites pagastā, attīstot lauksaimniecības un kokapstrādes nozares, veicinot to izaugsmi, par nesavtīgu
atbalstu Rites pagasta pārvaldei un Rites pagasta iedzīvotājiem.

Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt Elkšņu pagasta iedzīvotājai Vilmai Kovnackai.
Apbalvojums piešķirts par ilggadēju un godprātīgu darbu, par Viesītes novada Elkšņu pagasta vārda popularizēšanu un pagasta atpazīstamības veicināšanu, par aktīvu iekļaušanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt Viesītes pagasta lauksaimniekam Valdim Piekusam.
Apbalvojums piešķirts par ilggadēju un sekmīgu lauksaimniecības nozares attīstību Viesītes novada Viesītes pagastā, par nozares izaugsmes veicināšanu, par ilggadēju sabiedrisko darbu vadot
Saukas ev.lut. baznīcas draudzi, par aktīvu iekļaušanos Viesītes novada sabiedriskajā dzīvē.

Apbalvojumi “Viesītes Goda pilsonis” un “Viesītes novada Goda pilsonis” tiks pasniegti Viesītes pilsētas svētku laikā 2019. gada 3. augustā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Sala

print