LEADER programmas projekti Viesītes novadā

Viesītes novada pašvaldība kopš 2016. gada ir īstenojusi 5 LEADER programmas projektus un īstenošanas stadijā atrodas vēl 2 projekti, kā arī LEADER programmas 2019.gada projektu konkursā iesniegti 2 jauni projekti.

“Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemā” Nr.2018/AL24/4/A019.22.04/1

Projekta mērķis: atbalstīt kvalitatīvu kultūras dzīves attīstību, nodrošinot pieejamību kultūrvēsturiskajam mantojumam. Galvenās aktivitātes: izveidota un labiekārtota Mazā Bānīša vēstures stacija Lones ciemā, uzstādot mazās arhitektūras formas, un labiekārtota teritorija. Projekta kopējās izmaksas: EUR 19718.12, tai skaitā, attiecināmie izdevumi EUR 19718.12, neattiecināmie izdevumi EUR 200.00. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 2421.81 (EUR 1921.81 sastāda 10% no attiecinājumiem izdevumiem, EUR 500.00 ir neattiecināmie izdevumi). Projekta īstenošanas laiks: 2019. gads.

“Radošās rezidences Viesītē” Nr.2018/AL24/4/A019.22.05/1

Projekta mērķis: veicināt intelektuālo resursu ieplūšanu teritorijā, pieredzes apmaiņu, jaunu ideju attīstību, sekmēt teritorijas atpazīstamību un palielināt tūrisma potenciālu. Galvenās aktivitātes: izveidota Radošā rezidence, kā rezultātā Viesītes novada iedzīvotājiem un viesiem pieejami plenēru rezultāti – mākslas darbi, tikšanās ar māksliniekiem. Projektu kopējās izmaksas: EUR 50 000, tai skaitā, attiecināmie izdevumi EUR 50 000 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 5 000 kas sastāda 10% no attiecinājumiem izdevumiem. Projekta īstenošanas laiks: 2019. gads.

“Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai publiskos pasākumos Viesītes novadā” Nr. 2017/AL24/2/A019.22.01/3

Projekta mērķis: sakārtot publisko ārtelpu, lai uzlabotu iedzīvotāju un novada viesu drošību Viesītes novadā. Galvenās aktivitātes: Iegādātas 14 norobežojošās barjeras. Projekta kopējās izmaksas: kopējais budžets EUR 3889.42, attiecināmie izdevumi EUR 3889.42 tai skaitā ES līdzfinansējums EUR 3500.48, kas sastāda 90% no projekta budžeta, pašvaldības līdzfinansējums EUR 388.94, kas sastāda 10% no projekta budžeta. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gads.

“Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai” Nr. 2017/AL24/2/A019.22.01/3

Projekta mērķis: iegādāties virtuves aprīkojumu Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā, lai dažādotu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Galvenās aktivitātes: uzstādīts virtuves mēbeļu komplekts un virtuves aprīkojums. Projektu kopējās izmaksas: attiecināmās izmaksas ir 2365.00 EUR, no kurām 2128.50 EUR ir Eiropas, Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums 236.50 EUR. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gads.

“Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā” Nr. 17-050-AL24-A019.2203-000004

Projekta mērķis: sniegt atbalstu dažādām sabiedrības grupām, bet īpaši bērniem, jauniešiem, veidojot draudzīgu un atbalstošu vidi laukos. Galvenās aktivitātes: izveidots labiekārtots aktīvās atpūtas vietu Elkšņu ciemā. Projekta kopējās izmaksas: kopējā summa ar PVN ir 31612.72 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 30161.72 EUR, no kurām 27145.55 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums 3016.17 EUR. Projekta īstenošanas laiks: 2018. gads.

“Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” Nr. 16-05-AL24-A019.2205-000003

Projekta mērķis: sakārtot publisko ārtelpu, lai uzlabotu iedzīvotāju drošību Viesītes novadā un līdz ar to partnerības teritorijā. Galvenās aktivitātes: izveidots videonovērošanas tīkls uzstādot 13 videokameras ar nepieciešamo aprīkojumu Elkšņos, Lonē, Ritē un Viesītē. Projekta kopējās izmaksas: kopējā summa ar PVN ir 10708.50 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 10708.50 EUR, no kurām 9637.65 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums 1070.85EUR. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gads.

“Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides veicināšana” Nr.16-05-AL24-A019.2202-000001

Projekta mērķis: atjaunot Mīlestības taku veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai no Viesītes Mazā ezeriņa līdz putnu vērošanas vietai – Draudzības kalniņa. Galvenās aktivitātes: atpūtas vietas izveidošana pie Mazā ezeriņa, informatīvās planšetes, soliņu, atkritumu urnas un žoga uzstādīšana, koka kāpņu un takas no koka pāļiem izveidošana līdz Draudzības kalniņam no pilsētas puses. Projekta kopējās izmaksas: ELFLA finansējums EUR 27405.19, tai skaitā būvniecības izmaksas EUR 26774.90, pamatlīdzekļu iegādes izmaksas EUR 180.29 un vispārējās izmaksas EUR 450.00. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gads.

Projektu administratore L.Maisaka

 

print