Izsole “Zīlītes” – 2019.gada 9.augustā

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasta, ‘’Zīlītes’’, ar kadastra numuru 56880030020, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 7.29  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 12090.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

  Īpašumam ir starpgabala statuss. Pirmpirkuma tiesības apkārtējo zemju īpašniekiem.

 Ir nomnieks. Jāpārņem saistības.

        Nodrošinājuma apmērs 10%.

        Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 8.augustam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

        Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole sāksies 2019.gada 9.augustā plkst. 10.30  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

       Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

       Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print