Notikušas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības vadību

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar aktualitātēm Viesītes novadā, atskatītos uz paveikto un informētu par nākotnes iecerēm, Viesītes novada pašvaldības vadība un speciālisti 2019.gada 8.aprīlī tikās ar novada iedzīvotājiem. Tikšanās notika Saukas, Rites, Elkšņu pagastā, kā arī Viesītes pilsētā. Ar iedzīvotājiem tikās Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, izpilddirektore Sanita Lūse, SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons un Viesītes novada pašvaldības policists Jānis Pučinskis.

Domes priekšsēdētājs A.Žuks sanāksmes iesāka ar iedzīvotāju informēšanu par vienu no šī brīža aktuālajām tēmām visā valstī – administratīvi teritoriālo reformu. Klātesošie tika iepazīstināti ar līdz šim veiktajām aktivitātēm. Viena no tām – tikšanās ar Aknīstes, Neretas novada priekšsēdētājiem, lai pārrunātu iespēju veidot kopīgu novadu. Lai arī visas pašvaldības bija piekritušas šādai idejai, tomēr  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šī ideja tik noraidīta un uzsvērts, ka vienīgais variants – pievienošanās pie Jēkabpils pilsētas. Tāpat arī A. Žuks informēja, ka aprīļa Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komitejas ietvaros notiks tikšanās ar Saukas dabas parka valdi, lai piedāvātu viņiem iegādāties atpūtas bāzi “Bincāni” savā īpašumā. Tāpat arī tiks veiktas pārrunas ar kooperatīvās sabiedrības “Ritenis” valdi, piedāvājot iegādāties pašvaldības īpašumā esošās kapitāla daļas. Savukārt, kā vienu no lielākajiem un nozīmīgākajiem projektiem priekšsēdētājs minēja – pansionāta celtniecību. Jaunais veselības un sociālās aprūpes centrs tiks nodots ekspluatācijā maija beigās.

Savukārt, Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore S. Lūse informēja iedzīvotājus par aktualitātēm novadā. Tika ziņots, ka līdz vasaras vidum ir plānots realizēt LEADER projektu par “Mazā bānīša vēstures stacijas  izveidi Viesītes novada Lones ciemā”. Tika informēts, ka lielgabarīta konteiners no 9.aprīļa tiks izvietots Viesītē – vēlamais piepildīšanas termiņš ir divas nedēļas. Tāpat arī izpilddirektore atgādināja par tuvākajiem, nozīmīgākajiem pasākumiem – 14.aprīlī Raimonda Paula koncerts Viesītes Kultūras pilī, 18.aprīlī visi laipni aicināti doties uz Riti un iesaistīties Ziedoņa „Leišmalīte” iedvesmotajā pārgājiena tūrisma ceļa sakopšanas talkā Rites pagastā. Tāpat arī tika informēts, ka šogad Lielā Talka notiks 27.aprīlī, sīkāka informācija par norises vietām tiks paziņota tuvākajā laikā, kā arī visi Viesītes vidusskolas absolventi laipni aicināti 11.maijā apmeklēt Viesītes vidusskolas salidojumu.

Māris Blitsons klātesošos iedzīvotājus informēja par trīs ietekmējošiem faktoriem: 1) energoresursu cenas; 2) iedzīvotāju skaita samazināšanās un 3) nodokļi, kā rezultātā tiek likts spiediens uz dažādiem tarifiem. Tika ziņots, ka šogad atkritumu cena nav mainījusies, bet visticamāk nākošajā gadā tā varētu mainīties, jo pieaug dabas resursu nodoklis. Kā vienu no nodokļa pieauguma samazināšanās risinājumiem M.Blitsons minēja atkritumu šķirošanu, paskaidrojot, ka atsevišķi jāšķiro stikla taru, vieglo iepakojumu – papīru, kartonu, plastmasas iepakojumu metālu (visu, ko var saspiest), bioloģiskos atkritumus. M.Blitsons piebilda, ka Viesītes novadā ir radītas visas iespējas, lai šķirotu atkritumus. Šķirosim atkritumus un cenas pieaugums būs mazāks! Tāpat arī tika informēts, ka ūdens cena nav mainījusies, bet mainīsies kanalizācijas cena. M.Blitsons ziņoja, ka no 1.augusta mainās īres cena pašvaldības dzīvokļiem. Tāpat arī tika atkārtoti atgādināts, ka mainoties dzīvokļa īpašniekiem, ir obligāti jāpārslēdz līgums, kā arī paskaidrots, ka privātmājām ir jābūt līgumam par atkritumu apsaimniekošanu. M.Blitsons aicina iedzīvotājus ziņot komunālajai pārvaldei par gadījumiem, kad privātmāju īpašnieki atkritumus izmet atkritumu laukumos pie daudzdzīvokļu namiem. Tāpat arī tika ziņots, ka no nākamā gada dzīvokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem.

Pašvaldības policists Jānis Pučinskis  klātesošos iedzīvotājus informēja par kārtējo pavasara reidu rīkošanu, kuros tiks rūpīgi pārbaudīta visa Viesītes novada teritorija, pastiprinātu uzmanību pievēršot atkritumu izmešanai ne tām paredzētajās vietās. Tāpat arī policists ziņoja, ka ir saņemts aizrādījums no Veterinārā dienesta par suņu reģistrēšanu. J.Pučinskis vērš uzmanību, ka tuvākajā laikā tiks pārbaudīts, vai suņi ir reģistrēti, tāpat arī privātmāju īpašniekiem tiks pārbaudīts, vai ir noslēgti atkritumu līgumi. Par atkritumu līguma neslēgšanu saistībā ar īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sods ir no 70 – 700 Euro.

Iedzīvotāji Lonē bija ieinteresēti uzzināt par iekasētajiem parādiem no parādniekiem. Uz ko tika atbildēts, ka precīzu skaitli nosaukt nav iespējams, bet tika paskaidrots, ka notiek tiesvedības darbi. Pašlaik vairāk kā 100  lietas ir nodotas ārpustiesas parādnieku piedzinējiem. M. Blitsons piebilda, ka kopējais parāds, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir samazinājies par 6 tūkstošiem (visā Viesītes novadā kopā). Tāpat arī tika pausts viedoklis par kapličas nepieciešamību Lonē. Kā viens no ierosinājumiem šīs problēmas risināšanai tika piedāvāts – nojumes uzstādīšanas kapličas vietā, no kuras notiktu izvadīšana. Šo ierosinājumu vadība pieņēma un centīsies risināt problēmu.

Saukas pagasta Saukas ciematā uz šo brīdi ir sakārtots novadgrāvis, tomēr ir daži darbi, kas uz priekšu nevirzās: 1) apgaismes stabu nomaiņas projekts un 2) stāvlaukuma paplašināšana pie daudzīvokļu mājām. S.Lūse piebilst, ka darbi nav aizmirsti un ir ielikti neatliekamo darbu sarakstā. Saukas pagasta iedzīvotāji aktualizēja jautājumu par pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli, kas stāv atvērts un ir pieejams ikvienam. Pašvaldības pārstāvji informēja, ka dzīvoklis tuvākajā laikā tiks noslēgts. Tāpat arī pateicās par informācijas nodošanu vadībai!

Rites pagasta iedzīvotāji tika informēti par aktualitātēm novadā un Rites pagastā. Tāpat arī Rites pagasta iedzīvotāji izteica sūdzības par nekārtībām atsevišķās mājās. J. Pučinskis apsolīja pievērst pastiprinātu uzmanību un risināt nekārtību jautājumus savās iespēju robežās. Savukārt, Elkšņu pagasta iedzīvotāji tika informēti, ka tiks sakārtots Elkšņu Kultūras nams – sākta projektēšana jumta un fasādes atjaunošanai. Tāpat arī Elkšņu pagasta iedzīvotāji izteica neapmierinātību komunālajos jautājumos – konteinera nepieciešamība pie kapiem Elkšņu pagastā, šķirošanas konteineru nepieciešamība Klauces ciemā, atkritumu laicīga neizvešana, apsaimniekošanas maksas kāpums. Pašvaldības pārstāvji informēja, ka šie jautājumi tiks risināti tuvākajā laikā.

Sanāksmē Viesītē A. Žuks iedzīvotājus informēja par paveiktajiem darbiem un realizējamajiem projektiem. Ir sakopts Riekstu mežs, bijušās arodskolas kopmītnēs tiek realizēts projekts “Dienas centra izveidošana”, tāpat arī tiks sakārtota Viesītes pludmale. Pašlaik tiek risināts jautājums par stāvvietas nepieciešamību pie pludmales. A. Žuks informēja, ka lielās atsaucības dēļ un savāktajiem 500 parakstiem, Viesītes pirts tiek saglabāta. Viesītes iedzīvotāji ir apmierināti ar šo lēmumu un izteica ierosinājumu uzstādīt dzeramā ūdens pieejamības vietu pirtī. Tāpat arī tika aktualizēti vairāki komunālie jautājumi. Viesītes iedzīvotāji diskutēja par slikto ūdens kvalitāti. Tika ziņots arī par bīstamiem gājēju ceļiem, kurus nepieciešams sakārtot. Tāpat kā Elkšņu pagastā, arī Viesītes iedzīvotāji aktualizēja jautājumu par to, kas iekļaujas mājas apsaimniekošanas maksā. M. Blitsons sniedza atbildi uz šo jautājumu, paskaidrojot, ka katru gadu līdz 15.oktobrim tiek sastādītas māju tāmes, kurās tiek iekļauti vairāki punkti: avārijas remontu novēršana; sniega tīrīšana ziemā iespēju robežās; zāles pļaušana vismaz 3 reizes gadā. M. Blitsons uzsvēra, ka, ja mājas dzīvokļu īpašnieki vēlas kaut ko vairāk, ir iespēja sasaukt kopsapulci, lai kopīgi lemtu par citiem nepieciešamajiem darbiem. Tāpat arī tika izteikti vairāki sadzīviski jautājumi. Pašvaldība paskaidroja, ka šīs ir novēršamas problēmas, un tās tiks risinātas.

Novada vadība pateicas iedzīvotājiem par aktīvu līdzdalību novada dzīvē. Iespēju robežās tiks meklēti risinājumi visiem sanāksmēs izskanējušajiem iedzīvotāju jautājumiem.

Paldies novada iedzīvotājiem, ka neatstājat bez ievērības notikumus, darbības un aktivitātes!

Viesītes novada pašvaldības

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiec. spec. D. Sala

Drukāt