Kārtējā novada domes sēde 2019. gada 18.aprīlī plkst. 14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2019.gada 18.aprīlī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību: Informatīvais  jautājums – novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma Elkšņu pagasta, “Mazspiļvi” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nekustamā īpašuma Viesītes pagasta, “Mazklintis” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu Viesītes novada pašvaldības īstenotajiem projektiem.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par finansējuma piešķiršanu atkritumu konteineru iegādi .

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par noteikumu Nr.2019/4 “Noteikumi par Viesītes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu” apstiprināšanu.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: M.Blitsons

      8. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” darbu vasaras mēnešos.

Ziņo: S.Andruškeviča

      9.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību (kultūras joma).

Ziņo: S.Andruškeviča

10.Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2019/ 2 “Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2017/11 “Par pabalstiem Viesītes novadā”” apstiprināšanu.

Ziņo: S.Andruškeviča, S.Matačina

11.Par  Viesītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai.

Ziņo: G.Dimitrijeva

 1. Par Viesītes novada domes piešķirto atbalstu no pašvaldības budžeta 2019.gadā biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupu, kuru  vārdā darbojas fiziska persona, projektiem.

Ziņo: G.Dimitrijeva

13.Par zemes nomas līgumu slēgšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adreses maiņu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piekritību Viesītes novada pašvaldībai.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par dzīvokļa atsavināšanas maksas sadalīšanu daļās.

 Ziņo: J.Līcis

 1. Par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 38, Viesīte, Viesītes novads, sadalīšanu reālās daļās.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izmaiņā, Valsts Kadastra reģistrā un adrešu piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabala statusa piešķiršanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par Viesītes novada domes 2018.gada 20.decembra lēmuma “Par zaudējuma kompensāciju” precizēšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par Viesītes novada Medību koordinācijas komisijas sastāva papildināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par atvaļinājumu novada domes priekšsēdētājam.

Ziņo: A.Žuks

Drukāt