Kārtējā novada domes sēde 2019.gada 21.februārī plkst.14.00

Informatīvie jautājumi- novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par nekustamo īpašumu (zeme, mežs) atsavināšanas procesu uzsākšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par telpu nomas maksas noteikšanu īpašumam Bērzu ielā 3, Viesītē.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Saukas dabas parka biedrība” projektam “Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā”.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par atbalstu Viesītes novada pašvaldības projektam “Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā 2019.gadā” .

Ziņo: G.Dimitrijeva

 1. Par finansiālo atbalstu Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS” rīkotajam pasākumam.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Viesītes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2019.gadam.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par izmaiņām amatu klasifikācijas sarakstā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par medicīniski pedagoģisko komisiju organizēšanu Viesītes novada izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) izmaksu apstiprināšanu veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Ziņo: A.Žuks, L.Medvecka

 1. Par nekustamo īpašumu Lapu ielā 5, Viesītē.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par Viesītes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.

Ziņo: G.Dimitrijeva

 1. Par Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu apstiprināšanu.

Ziņo: G.Dimitrijeva

 1. Par dalību SAM 4.2.1.

Ziņo: J.Līcis, M.Blitsons

 1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nomas platību samazināšanu un zemes nomas tiesību izbeigšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par izmaiņām Valsts Kadastra reģistrā un nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabala statusa piešķiršanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā un atsavināšanas procesu uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma Saukas pagasta “Meža Kaķi” sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma Rites pagasta “Ratulāni”, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adreses piešķiršanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par dzīvokļa atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma “Purva mala”, Viesītes pagastā, sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par ceļa servitūta nodibināšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par atļaujas sniegšanu struktūrvienības reģistrācijai.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par personas iesniegumu

Ziņo: J.Līcis, I.Erte

PAPILDUS:

 1. Par nekustamā īpašuma “Novadnieki”, Elkšņu pagastā, sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

Drukāt