Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ”Pie Eķengrāves’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ”Pie Eķengrāves’’, ar kadastra numuru 56350110074, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 4,01 ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 7840.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2019.gada 10.janvārim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Īpašums ir lauksaimniecības zeme. To īpašumā var iegūt persona, kura tiesīga iegādāties lauksaimniecības zemi.

Ir nomas attiecības līdz 2020.gada 31.decembrim.

Izsole sāksies 2019.gada 11.janvārī plkst. 13.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other