Piešķirti Viesītes novada pašvaldības apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padome (domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse, domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Svetlana Andruškeviča, Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule, Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis) savā sēdē, kas notika 2018.gada 1.novembrī, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu Nolikumu, izvērtēja saņemtos pieteikumus par personu izvirzīšanu apbalvošanai sakarā ar Latvijas valsts svētkiem.

Saskaņā ar Apbalvojumu piešķiršanas padomes sēdes lēmumu, ir piešķirti 26 Viesītes novada pašvaldības Goda raksti un Pateicības.

Apbalvojumi – Goda raksti un Pateicības dažādās nominācijās- tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Viesītes kultūras pilī š.g.18.novembrī.

Nominācijā „Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs”

Goda raksts

Elkšņu pagasta iedzīvotājai Birutai Valainei

Viesītes pilsētas iedzīvotājai Līvijai Jakstevičai

Pateicība

Saukas pagasta iedzīvotājam Indulim Dambergam

Nominācijā „Gada izglītības darbinieks”

Goda raksts

Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas “Rites pamatskola” skolotājai Daigai Černauskai

Viesītes vidusskolas skolotājam Jānim Skutelim

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” skolotājai Ingunai Donasevičai

Pateicība

Viesītes vidusskolas skolotājam Jānim Kudiņam

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” skolotāja palīgam Brigitai Timko

Nominācijā „Gada ģimene”

Goda raksts

Rites pagasta iedzīvotājiem Anitai un Monvīdam Cepurīšiem

 

Nominācijā „Gada cilvēks kultūrā”

Pateicība

Saukas pagasta Saukas bibliotēkas bibliotekārei Veltai Lācei

 

Nominācijā „Gada uzņēmējs/ gada lauksaimnieks ”

Goda raksts

Elkšņu pagasta SIA “RA5” īpašniecei Jolantai Kovnackai

Viesītes pilsētas individuālajai uzņēmējai, frizierei Ingrīdai Pučkai

Pateicība

Rites pagasta piemājas saimniecības “Virši” īpašniekiem Līgai un Sergejam Kalniņiem

 

Nominācijā „Gada sportists”

Goda raksts

Viesītes sporta kluba dalībniekam, vairākkārtējam 2018.gada Latvijas kausa posmu sacensību uzvarētājam sava vecuma grupā un svara kategorijā svara spiešanā guļus Emīlam Orlovam

 

Nominācijā „Gada pašvaldības darbinieks”

Goda raksts

Rites pagasta pārvaldes vadītājai Lilitai Bārdulei

Viesītes novada pašvaldības iepirkumu speciālistei Silvijai Eglītei

Pateicība

Viesītes novada pašvaldības juristei Inārai Ertei

 

Nominācijā „Gada labākais un apzinīgākais darbinieks”

Goda raksts

SIA “Viesītes transports” autobusa šoferim Ilmāram Šimanauskim

Saukas pagasta kooperatīvās sabiedrības “Ritenis” mehāniķim-mehanizatoram Pēterim Kiseļevam

Pateicība

Saukas pagasta kooperatīvās sabiedrības “Ritenis” mehanizatoram Jānim Kalniņam

Viesītes muzeja “Sēlija” sētniecei Ilonai Švarcai

Rites pagasta pārvaldes labiekārtošanas darbu strādniekam Kazimiram Petkevičam

Viesītes novada pašvaldības labiekārtošanas darbu strādniecei Edītei Grasei

 

Nominācijā “Gada sociālais/ veselības darbinieks”

Goda raksts

Ģimenes ārsta palīgam Rites pagastā un Saukas pagasta, Lonē Maldai Šanturovai

Ģimenes ārsta palīgam Viesītē Ivetai Demjanovai

 

Nominācijā “Gada tirdzniecības darbinieks”

Pateicība

Veikala “top!” pārdevējai Viesītē Egijai Kalvānei

Drukāt