Notikušas iedzīvotāju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības vadību un speciālistiem

 

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar aktualitātēm Viesītes novadā, atskatītos uz paveikto un informētu par nākotnes iecerēm, Viesītes novada pašvaldības vadība un speciālisti 2018.gada 16. aprīlī tikās ar novada iedzīvotājiem. Tikšanās notika Rites, Saukas, Elkšņu pagastā, kā arī Viesītes pilsētā. Ar iedzīvotājiem tikās Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, izpilddirektore Sanita Lūse, pašvaldības policists Jānis Pučinskis un SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Māris Blitsons.

Domes priekšsēdētājs A.Žuks sanāksmes iesāka ar iedzīvotāju informēšanu par šī brīža aktualitātēm novadā. Klātesošie tika informēti, ka līdz ziemai būs gatavs jaunais pansionāts  bijušajās Viesītes arodskolas telpās. Tāpat tika informēts par Biržu internātpamatskolas slēgšanu, kurā mācijās arī 19 bērni no Viesītes novada. Tāpat tika informēts par Rites pamatskolas nosaukuma maiņu, pārsaucot par Viesītes vidusskolu.

Savukārt, Viesītes pašvaldības izpilddirektore S. Lūse informēja iedzīvotājus par aktuālajiem projektiem, pasākumiem novadā. Tika informēts par darbinieku nomaiņu pašvaldībā un Viesītes muzejā “Sēlija”. Klātesošajiem tika sniegta informācija par 28. aprīlī notiekošo talku Mīlestības saliņā, kā arī ottreizēju LEADER projekta uzsaukumu par “Mazā bānīša vēstures stacijas”(projekta nosaukums) izveidi Viesītes novada Lones ciemā. Tāpat tika informēts par lielgabarīta atkritumu konteinera izvietošanu pie Viesītes kultūras pils, Smilšu ielā 2. Lielgabarīta konteiners tiks izvietots arī pagastos. Tiks izvietoti papildus konteineri sadzīves un šķirotajiem atkritumiem pilsētā un pagastos.

Māris Blitsons klātesošos iedzīvotājus aicināja pievērst uzmanību jautājumam par atkritumu ievietošanu tiem paredzētajās vietās. Tāpat tika skaidrots, ka privātmājām ir jābūt līgumam par atkritumu apsaimniekošanu. Pašlaik tā ir problēma un ir piesaistīta pašvaldības policija, lai to risinātu. M.Blitsons aicina iedzīvotājus ziņot komunālajai pārvaldei par gadījumiem, kad privātmāju īpašnieki atkritumus izmet atkritumu laukumos pie daudzdzīvokļu namiem. Arī pašvaldības policists J.Pučinskis informēja par pavasara reidu rīkošanu, kuros tiks rūpīgi pārbaudīta visa Viesītes novada teritorija, pastiprinātu uzmanību pievēršot atkritumu izmešanai ne tām paredzētajās vietās. Klātesošie tika informēti par rēķinu piegādes izmaiņām. Tika paskaidrots, ka turpmāk rēķini tiks sūtīti uz e-pastu un tas būs bezmaksas pakalpojums, tomēr, ja tiks izteikta vēlme rēķinu saņemt uz mājām, tad iespējams šim pakalpojumam tiks piemērota samaksa.

Iedzīvotāji Lonē pauda neapmierinātību par ūdens kvalitāti Ezera ielā, uz ko pašvaldības pārstāvji norādīja, ka tika veiktas visas nepieciešamās  ūdens analīzes , rezultāti ir atbilstoši ūdens kvalitātes prasībām.  2019. gadā tiks iekļauta ūdens noņemšana konkrētā mājā Ezera ielā, lai pēc iespējas precīzāk noskaidrotu ūdens kvalitāti.

Saukas pagasta Saukas ciematā 2018. gadā laikā ir plānota grāvja sakārtošana, kā arī apgaismojuma nomaiņa, par kuru tika informēts sanāksmē. Tika informēts arī par 2 stāvlaukumu paplašināšanu: 1.Māja Nr.3, kā arī pretī Mājai Nr 2 . Informācija tika sniegta arī par bibliotēkas kāpņu telpas  remontu. Tāpat kā Lonē arī Saukas pagastā iedzīvotāji sanāksmē aktualizēja neapmierinātību par ūdens kvalitāti, uz ko pašvaldības pārstāvji informēja, ka šī gada maijā būs ūdens analīzes, tādējādi cenšoties novērst šo problēmu.  Tāpat tika aktualizēts jautājums par ceļu greiderēšanu. Iedzīvotāji norādīja uz greiderēšanas kvalitātes nepietiekamību, atstājot malas augstāk, tādējādi neļaujot ūdenim notecēt grāvjos.

Rites pagastā tika diskutēts par atkritumu konteineru mazgāšanas nepieciešamību, uz ko pašvaldības pārstāvji atbildēja, ka miskastes tiek mazgātas vismaz 1 reizi gadā. Tāpat sanāksmē izcēlās diskusija par atkritumu izvešanas kārtību, kā arī to, kā tas tiek aprēķināts. Izcēlās vairāki jautājumi par īpašumtiesībām, uz ko M. Blitsons aicina iedzīvotājus sakārtot tās. Tāpat no pašvaldības tika izteikts priekšlikums par daudzīvokļu mājas kopsapulcēm, sastādot individuālu protokolu vai iesniegumu par katras mājas konteineru apsaimniekošanu.

Turpretī Elkšņu pagastā izcēlās diskusija par ziemā remontētā ūdensvada atjaunošanu vai jauna ievilkšanu. Pašvaldības pārstāvji informēja, ka situācija par ūdensvadu tiks novērsta, nākošajā budžetā tam tiks atvēlēti finansiāli līdzekļi. Tāpat tika izteikta nepamierinātība par cilvēkiem, kuri apzināti nemaksā par ūdeni, bet tas netiek atslēgts. Iedzīvotāji izvirzīja priekšlikumus par sankciju piemērošanu pret tiem, kas nemaksā. Pašvaldības pārstāvji šo situāciju mēģinas risināt.

Sanāksmē Viesītē tika aktualizēti vairāki jautājumi – gan par Sunākstes kapu kopšanas nepieciešamību,  gan par ceļu stāvokli konkrētās vietās. Jāpiebilst, ka Viesītes iedzīvotāji, tāpat kā pagastu iedzīvotāji diskutēja par problēmām, kas saistītas ar atkritumu novietošanu tiem neparedzētās vietās, kā arī ūdens kvalitāti. Iedzīvotāji arī aktualizēja jautājumus par dzīvojamo ēku tehnisko stāvokli – tekošs jumts un salūzušas durvis, kuras nevar aiztaisīt. Tāpat tika diskutēts par pilsētas teritorijas sakopšanu, konkrētāk par zāles pļaušanu visā  pilsētā, kā arī tualetes pie autoostas iztīrīšanu. Pašvaldība paskaidroja, ka šīs ir novēršamas problēmas un tās tiks risinātas.

Novada vadība pateicas iedzīvotājiem par aktīvu līdzdalību novada dzīvē. Iespēju robežās tiks meklēti risinājumi visiem sanāksmēs izskanējušajiem iedzīvotāju jautājumiem.

Paldies novada iedzīvotājiem, ka neatstājat bez ievērības notikumus, darbības un aktivitātes!

Viesītes novada pašvaldības

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiec. spec. D. Sala

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other