Kārtējā novada domes sēde 2018.gada 19.aprīlī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons ŽUKS sasauc kārtējo novada domes sēdi 2018.gada 19.aprīlī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par situāciju ar pašvaldības autoceļiem Viesītes novadā.

Ziņo: Z.Avens

 1. Par projekta “Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkciju maiņu Sporta skolas un Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām Smilšu ielā 39, Viesītē” ieviešanas gaitu un nodrošinājumu ar siltumapgādi.

Ziņo: S.Lūse

 1. Par Viesītes vidusskolas jumta remontdarbiem.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par nolikuma “Par naudas balvu piešķiršanu Viesītes novada vispārizglītojošo skolu (Rites pamatskola, Viesītes vidusskola)  skolēniem un pedagogiem, un konkursa “Labākā klase” uzvarētāju apbalvošanai” apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par piemaksu par pedagoga profesionālās darbības 3.kvalitātes pakāpes iegūšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par PII “Zīlīte” darbu vasaras mēnešos.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par papildus finansējumu projekta “Jaunkančuki-Priede_ Ikšķiles “ īstenošanai.

Ziņo: L.Maisaka

 1. Par logu nomaiņu pašvaldībai piederošajos īpašumos Saukas pagasts, “Bincāni” un Viesīte, Smilšu iela 31-43.

Ziņo: S.Lūse

 1. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi.

Ziņo: J.Līcis,

 1. Par Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtību.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa FORD MONDEO atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2018/5 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa VW GOLF atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2018/6 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa CHRYSLER GRAND VOYAGER trešo atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr.2018/10 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks, I.Erte

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta “Vecskrāžnieki” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2018/7 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks, I.Erte

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta “Jaunnomalnieki” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2018/8 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks, I.Erte

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novada, Viesītes pagasta “Jaunmucenieki” atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2018/9 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks, I.Erte

 1. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2018/2 “par grozījumiem 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” apstiprināšanu.

Ziņo: L.Medvecka

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par īres līgumu pagarināšanu.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par dzīvokļu īpašumu maiņu.

Ziņo: I.Erte

 1. Par Jēkabpils sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par adreses piešķiršanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Mastri”, Elkšņu pagastā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.

Ziņo J.Līcis

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rutuļi”, Rites pagasts.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par finansiālo atbalstu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu iesniegumiem.

Ziņo: L.Maisaka

 1. Par Viesītes Attīstības programmas 2014.-2020.gadam pielikuma Nr.4 “Ceļi un ielas, kurus plānots atjaunot, pārbūvēt un būvēt 2014.-2020.gadā” aktualizāciju.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par autoceļu uzturēšanas klasēm Viesītes novadā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par Pavasara tirgu Viesītē.

Ziņo: A.Žuks

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other