Vēl līdz 5.aprīlim iespējams iesniegt ieniegumu par Viesītes novada pašvaldības izsludināto vietējo projektu konkursu

Pamatojoties uz 2018. gada 15. februāra domes sēdes lēmumu „Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem” tiek izsludināts vietējais projektu konkurss.

Aicinām pievērst uzmanību kārtībai, kurā šogad veiktas redakcionālas izmaiņas. Ar kārtību iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā: http://www.viesite.lv/?page_id=14731 Pamatojoties uz jauno kārtību, šogad projekta iesniedzējam ir jāiesniedz informācija par iepriekšējo pieredzi šajā projektu konkursā – brīvā formā aprakstot, cik un kādi projekti ir realizēti un kā to rezultāti tiek uzturēti šobrīd.

Ar 2015. gada 16. decembra domes lēmumu Nr. 28. Ir noteiktas 5 atbalstāmās jomas finansējuma piešķiršanai:

  1. sakrālā, kultūrvēsturiskā mantojuma un novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un popularizēšana;
  2. vides aizsardzība un ilgtspējīga apsaimniekošana ( t.sk. vides un rekreācijas objektu izveidošana);
  3. jaunatnes līdzdalības veicināšana;
  4. pasākumu ar sabiedrības iesaisti organizēšana novada un starpnovadu līmenī (t.sk. integrācija);
  5. sociālās nevienlīdzības mazināšana.

Ar projektu konkursa kārtību un pieteikuma veidlapu var iepazīties Viesītes novada mājaslapā http://www.viesite.lv/?page_id=14731 . Projektu iesniegumus var iesniegt sākot ar š.g. 5. martu līdz 5. aprīlim, sūtot elektroniski liene.maisaka@viesite.lv, vai nogādājot, personīgi Attīstības un plānošanas nodaļā, Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē. Konsultācijas – zvanot pa telefoniem: 65245677, mob.26691248 vai ierodoties personīgi Attīstības un plānošanas nodaļā.

Attīstības un plānošanas nodaļa

print