Kārtējā novada domes sēde 2018.gada 15.martā plkst. 14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2018.gada 15.martā plkst.14.00

Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

Informatīvie jautājumi: novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

 1. Par Viesītes novada domes noteikumu Nr.2018/2 “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par izmaiņām grāmatvedības uzskaitē.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošo SIA “Pērlīte” 100% kapitāla daļu paketes pārdošanu.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Ilūkstes novada pašvaldību sporta pasākumu organizēšanā.

Ziņo: S.Andruškeviča

 1. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Ziņo: M.Blitsons

 1. Par būvju īpašuma Viesītes novada, Rites pagasta, “Skolas māja” atsavināšanas piedāvājumu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par adrešu maiņu un piešķiršanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma .

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par meža zemes transformāciju uz lauksaimniecības zemi.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par Viesītes novada domes 15.02.2018. lēmuma Nr.19( prot.Nr.2) precizēšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nosaukuma piešķiršanu Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, starpgabalu statusa piešķiršanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz tiem zemesgrāmatā.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par īpašuma pirkuma maksas sadalīšanu daļās.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamo īpašumu Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes novads.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

Ziņo: J.Līcis

 1. Par novada domes priekšsēdētāja dalību Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes pieredzes apmaiņas vizītē Bulgārijā.

Ziņo: A.Žuks

 1. Par Viesītes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam pielikuma Nr.4 “Ceļi un ielas, kurus plānots atjaunot, pārbūvēt un būvēt 2014.-2010.gadā” aktualizāciju.

Ziņo: G.Dimitrijeva

Drukāt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other